58. Krikštynų sveikinimai

Tu kaip saulės spindulėlis nušvietei mūsų visų gyvenimą,
Kasdien džiugini savo šypsena ir džiugiu krykštavimu.
Ši diena ypatinga – jau turi tau skirtą angelą sargą,
Kuris rūpinsis, kad būtum saugus ir niekada nepaklystum.
Nuo šiandien ne tik tėvų rūpestėlis, bet ir Dievo malonė
Lydės tave nuolat gyvenimo kelionėj.

57. Krikštynų sveikinimai

Angelas sargas šiandien atėjo,
Globoti ir saugot tave pažadėjo.
Imk jį už rankos, Dievo vaikeli,
Jis tau parodys gyvenimo kelią.
Drąsiai keliauki ir nesustoki,
Kai jis šalia – tau nėra ko bijoti.

56. Krikštynų sveikinimai

Tik tau, mažutėli, šiandien šviečia saulutė,
Tik tau žydi gėlės ir čiulba paukščiukai.
Džiaugias Dievulis krikšto švente,
Angelą sargą atsiųs pas tave.

55. Krikštynų sveikinimai

Tegul tavo širdyje visuomet dega tyra krikšto žvakės liepsna,
Tegul ją saugo ir kursto šilti mylinčių žmonių jausmai.
Tegul tave lydintis angelas sargas neša džiaugsmą ir laimę,
O mes pasistengsim, kad tu augtum sveikai ir linksmai.

54. Krikštynų sveikinimai

Palaiminti tylaus angelo sparnų plazdėjimo
Ir apšviesti šventos krikšto žvakės šviesos,
Skubam sveikinti tavęs, mažulėli,
Linkim laimės, vilties ir sveikatos puikios.

53. Krikštynų sveikinimai

Ant angelo sargo sparnelio
Dievulis tau siunčia palaimą,
Tik auk ir būk sveikas, vaikeli,
Jis sergės tave nuo nelaimių.

Uždek šventą krikšto žvakelę
Ir nieko daugiau nebijoki,
Duok angelui sargui rankelę
Ir šypseną jam dovanoki.

52. Krikštynų sveikinimai

Baltais žiedeliais nubarstytas takas,
Juo žengs mama šviesia suknia su nėriniais.
O jos glėby spindės mažytės vaiko akys,
Susižavėjusios puošnios bažnyčios reginiais.

51. Krikštynų sveikinimai

Skrenda baltas angeliukas
Aplink tyrą, švelnią sielą.
Džiaugiasi maža širdelė,
Šitą gražią krikšto dieną.

50. Krikštynų sveikinimai

Baltom pėdutėm angelėlis atkeliaus
Į mažo mažo kūdikėlio širdį
Šventadienio varpai bažnyčioj gaus
Atnešdami tikėjimo ir meilės viltį.

49. Krikštynų sveikinimai

Jei kūdikėlio laimė priklausytų nuo krikštynų šventės gausos ir linksmumo,
Tėvai turbūt sudrebintų žemės rutulį.
Jei kūdikėlio gyvenimo sėkmė priklausytų nuo žmonių skaičiaus puotoje,
Tėvai turbūt sukviestų visą pasaulį.
Tačiau viskas priklauso nuo tėvų rūpesčio ir begalinės meilės savo vaikams,
Tad rūpinkitės savo vaikais, mylėkite juos, mokykite ir veskite doros keliu!

48. Krikštynų sveikinimai

Meiliai šypsosi saulutė,
Skleidžias mėlyna žibutė,
Čiulba linksmas vyturys,
Džiaugsmas beldžias į duris.

Šiandien krikštytas, vaikeli,
Tavęs laukia ilgas kelias.
Kai paaugsi, sutvirtėsi
Ir tėveliams tu padėsi.

Tau šiandien gieda angelai
Ir džiūgaudami laimės meldžia.
Tau šypsosi visi žiedai
Ir švelnų aromatą skleidžia.

Tau groja vėjas už langų,
O debesys padangėj šoka.
Tau šiandien dėmesys visų.

47. Krikštynų sveikinimai

Krikštynos – tai šventė mūsų širdy,
Iš dangaus nusileidžia angeliukai balti,
Šypsosi giminės ir krikšto tėvai,
Šiandien tu, kūdikėli, krikščioniu tapai.

46. Krikštynų sveikinimai

Priimk šią dovaną sūnau/dukryt – tikėjimą
Telydi tavo kelią jis nuo pat mažens,
Lai meilė, gėris ir dorumas
Tavoj širdutėj visąlaik gyvens.

Te saugo tave Dievas visagalis
Padėdamas keliaut painiais gyvenimo keliais,
Te įkvepia tau norą ir gebėjimą
Dalintis su žmonėm gerais darbais.

45. Krikštynų sveikinimai

Dėkui už rūpestį, meilę, už šiltą draugystę,
Džiaugiamės, kad esate mūsų draugais.
Dėkui už prisiimtą atsakomybę,
Tapus mūsų sūnelio/dukrytės krikšto tėvais.

44. Krikštynų sveikinimai

Nėra žodžių kalboje tokių,
Nes apsakyti negaliu,
Ką šiandieną aš jaučiu…
Ir padėkos tikrai čia maža,
Bet gaila iš tiesų,
Daugiau aš nieko negaliu,
Tik tai ištart žodelį – ačiū.