Patarlės apie kalbą

Lietuvių liaudies patarlės apie kalbą.

1. žmonės, ką kalba, iškalba
2. žmonės ką kalba, iškalba
3. vyrai kalba nuo žagrių, o Revas nuo avių
4. visokia kalba pikta iš burnos jūsų tegul neišeina
5. visi niemkai vienodai kalba
6. visi kalba, kaip zvanan duoda
7. vienas kalba, kita zalatija
8. vienas kalba apie Kaidošių, kitas apie Aidošių
9. vienas kalba apie akėčias, o kitas apie vežėčias
10. vienaip kalba, kitaip mislija
11. viena kalba, devyni liežuviai
12. viena galva – ne viena kalba
13. viena apkalba gimdo kitą
14. vaiko galva – vaikiška kalba
15. tyliai kalbasi – už varsto girdisi
16. tyla – tai auksas, kalba – sidabras
17. trumpai kalba, bet daug pasako
18. toks su tokiu tuoj kalbą suranda
19. tokia kalba tik šikt veda
20. tinginys kalbas kalba, darbininkas darbą baigia
21. tik velnias žino, ką kalba
22. teisybė pati už save kalba
23. tegu kalba, man negi sopa
24. tavo kalba tinka tik apšikt ir apart
25. tas išmintingas, kas kalba mažai
26. tas gerai kalba, kas teisybę sako
27. susimato, bet nesusikalba
28. surūgęs ne neperkalbamas
29. šūdina galva, šūdina ir kalba
30. su vienu liežuviu [kalba] tai tik ant pečiaus sėdėti
31. su razumnais kita kalba, kitas ir darbas
32. su kokiu žmogum tokia ir kalba
33. sopulys visiem suteikia iškalbą
34. skatikas kalba, skatikas tyli
35. šika, meža, poterius kalba ir skiedras renka
36. seniems kalbant, jaunieji turi tylėti
37. sausas snukis nusikalba
38. sausai valgo, riebiai kalba
39. rudenį ir šlėkta poniškai kalba
40. rublis kalba, rublis tyli
41. rožančių kalba, o kito kluoną gano
42. puodas puodą kalbą, o abiejų šikynės dega
43. protingesnis visada daugiau klauso negu kalba
44. poterius kalba, o apie velnius galvoja
45. pinigas kalba, pinigas tyli
46. pikto žmogaus kalba badosi
47. pikta abieta veikiau įvyksta
48. pijokas su pijoku susikalba
49. per panevalią į bažnyčią nuvarytas poterių nekalba
50. per kampus kalba
51. per didelę kalbą nebėra ratunko
52. pati pirtis šutinė, o jaują apkalba
53. pašnibždos kalba toli girdėti
54. pasakyta – padaryta, ir visa kalba
55. pas tave kalba tik tiek užsilaiko, kiek už žagarinės tvoros vėjas
56. panevalia išvarytas poterių nekalba
57. pakaruoklio namuose apie virvę nekalba
58. pagal galvos ir kalba
59. nusilups žmonių liežuviai ant mūs dviejų kalbant
60. nuo perkūno, žaibo, audros, plonai kalbančio žmogaus ir nuo senos mergos apsaugok mus, Viešpatie!
61. niekų kalba
62. nesusikalba kaip per sieną
63. nesidraugauk su tuo, kas piktai apie kitus kalba: apkalbės ir tave
64. nesidraugauk su tuo, kas piktai apie kitus kalba: apkalbės ir tave
65. nepaminėta ne pakalba
66. neminėta nepakalba
67. neklausyk to, kuris daug kalba
68. nekalba kaip šiaudų kūlys
69. nei kalba, nei pasaka
70. ne visi žmonės susikalba
71. ne medaliai, bet darbai kalba apie žmogų
72. ne gerai kalbąs, bet gerai darąs yra už gerą laikomas
73. ne draugas, kas už dviejų stalų sėdi, dvi kalbas kalba
74. namuose neturi nei barščių šaukšto, o karčemoj kalba iš aukšto
75. moterų kalba nevieryk
76. mokytojas kalba, mokinys tyli
77. mokytas su mokytu mažai kalba: pasakė „von“, ir išeina
78. meiliai kalba, o pro kišenių špygą rodo
79. meiliai kalba, o gailiai kanda
80. lipšniai kalba – taisosi apgauti
81. lipšni kalba malšina apmaudą
82. liežuvis kalbai, o ne darbui
83. liesai valgom, riebiai kalbam
84. kvailas smarkiai kalba, o išmintingas valdo savo liežuvį
85. kuo ne karvelis: nors piktai elgiasi, bet gražiai kalba
86. kumelė – ne piemenė, poterių nekalba
87. koks protas, tokia ir kalba
88. kokia troba, tokia ir kalba
89. kokia šnekta, tokia kalba
90. kokia kompanija, tokia ir kalba
91. kokia kalba, tokie ir darbai
92. kokia kalba, tokia galva
93. kokia galva, tokia ir kalba
94. kokia burna, tokia kalba
95. kiekvienas pagal save susiranda ir kalbą
96. katė poterius kalba
97. kas tyli, tas mano, kas kalba, tas prasimano
98. kas tyli, tas mano, kas kalba, tas prasimano
99. kas savo kalbą užmiršta, tas poterių nekalba
100. kas saldžiai kalba, tas karčiai vaišina
101. kas saldžiai kalba, tai nuo to bėk
102. kas nedirba, tas tinginys, kas nekalba, tas nebylys
103. kas mažai žino, tas daug kalba
104. kas kalba, lai kalba, o mes važiuojam
105. kas gimtąją kalbą niekina, svetimos nesugeba išmokti
106. kas daug moka, tas mažai kalba
107. kas daug kalbos moka, mažai kalba
108. kas daug kalba, tas šikina
109. kas daug kalba, tas maža teišmano
110. kas daug kalba, tankiai apsivilia
111. kas daug kalba, mažai turi
112. kas daug kalba, mažai pasako
113. kas daug kalba, mažai pasako
114. kas daug kalba, mažai daro
115. kas daug kalba, dažnai niekus kalba
116. kas daug kalba, dažnai niekus kalba
117. kas daug girias, tas mažai dirba
118. kas avižų kalbą supranta?
119. kame rasi tokią kalbą, kad nė kiek neperdėtų
120. kam kalba akvata rieda, tam galvoje gaidžiai gieda
121. kam darbas rūpi, tas ir dirba
122. kalbutis randa kalbą, darbutis randa darbą
123. kalbusis kalba, darbusis dirba
124. kalbus kalba, melą mala
125. kalbus kalbą, darbus darbą randa
126. kalbininkas randa kalbą, darbininkas darbą
127. kalbaus kalboj vėjai švilpia
128. kalbasi kaip kurčias su nebyliu
129. kalbasi kaip girtas su durnu
130. kalba, net liežuvis pliauška
131. kalba, kaip nesavais žandais
132. kalba, kaip malkas skaldo
133. kalba, kaip lazdon perdžia
134. kalba, ką liežuvis užgriebia
135. kalba žmogaus negadina, tik žmogus kalbą sugadina
136. kalba veržėsi kaip perkūno trinkiai
137. kalba tai tikra zacirka
138. kalba su visokiais priemušais
139. kalba sotus nebūsi
140. kalba skatiko verta
141. kalba saldi, bet nesveika
142. kalbą mokėdamas atrasi kelią
143. kalba lenkiškai, kaip šoferiai autobusų stoty
144. kalba kalbą veda
145. kalba kaip užvestas
146. kalba kaip užsuktas
147. kalba kaip už tvoros
148. kalba kaip už pinigus
149. kalba kaip traktoriaus suvažinėtas
150. kalba kaip susibarę, tyli kaip susitarę
151. kalba kaip su vartais
152. kalba kaip su užpakaliu
153. kalba kaip su pirštinėm
154. kalba kaip su pančekom
155. kalba kaip su kąsneliu
156. kalba kaip su anuo svietu
157. kalba kaip skalbte skalbia
158. kalba kaip senelis
159. kalba kaip sapnuodamas
160. kalba kaip sapnuodamas
161. kalba kaip sapnų bobutė
162. kalba kaip pupų prisivalgęs
163. kalba kaip pro sapnus
164. kalba kaip prisuktas
165. kalba kaip piemuo, krekenos neiššikęs
166. kalba kaip piemuo
167. kalba kaip perkūnus siųsdamas
168. kalba kaip pasamdytas
169. kalba kaip nuo rožės
170. kalba kaip nemiegojęs
171. kalba kaip ne su žmogum
172. kalba kaip mėnesienoj
173. kalba kaip kurčius spaviedodamas
174. kalba kaip košę valgo
175. kalba kaip kaimo Magdė
176. kalba kaip iš eglė išdribęs
177. kalba kaip į stebulę
178. kalba kaip be druskos
179. kalba kaip bambizo varpas
180. kalba ir suvalgo tą kalbą
181. kalba girdėtis, kalbėtojo nematytis
182. kalbą duotas kalbėk kaip nori
183. kalba duonos neprašo
184. kalba ant pečių nešiot nereikalinga
185. kalba – saldus kaip medus, daro – kartus kaip puplaiškis
186. kalba – saldus kaip medus, darbu – kartus kaip pupalaiškis
187. kalba – per vieną, o tabokas – katras sau
188. kalba – minties motina, o ne tarnaitė
189. kalba – karvelis, darbais – vilko brolis
190. kalba – kaip žlugtą skalbia
191. kalba – kaip vyžą pina
192. kalba – kaip supte supa
193. kalba – kaip kaltus meškerioja
194. kai visi kalba, nėr kam klausyt
195. kai tyli – kaip rūtelė, kai kalba – kaip dilgėlė
196. kai prūsas kalba, gudas turi tylėti
197. kai pats kalba, savęs negirdi
198. kai eina, net žemė dreba, kai kalba, net dantys ugnį skelia eiti žemė drebėti kalbėti dantys ugnis skelti
199. kai du kalba, trečias tyli
200. kada poterius kalbam, su ponu dievu šnekam
201. kada pinigai kalba, tada tiesa tyli
202. kad kalba, miltai byra, o kad reik duoti, tai nėra ir pelų
203. ką tuščia kalba, geriau nė jokios
204. ką svietas kalba, tą ir įkalba
205. ką svietas kalba – nesupatarosi
206. ką mislija, tą kalba
207. juokų kalba
208. jauni susėdę rožančiaus nekalba
209. jaunas su jaunu namie pasilikę poterių nekalba
210. išmintinga galva – trumpa kalba
211. iš dviejų kalbančių vienas visad belaisvis
212. iš apstybės širdies kalba burna jo
213. ir ubagai poterių dovanai nekalba
214. ir dūšią turi, ir kalbą – kolgi ne bagotas?
215. ilgi liežuviai ir per šiaudą susikalba
216. ilga kalba be vaisiaus
217. ilga kalba – kaip sėdėt ant tuščio puodo
218. ieškok gerų žmonių tarpe tų, kuriuos svietas apkalba
219. gudrus kalba tik reikalui esant, kvailas – visados
220. gudri kalba apgauna, tiesi – ant kelio tikro išveda
221. gudo barzda, žydo kalba
222. greitai sprendžia durnas, saldžiai kalba sukčius
223. gražiai kalba, piktai daro
224. gražiai kalba, kol savo gauna
225. graži kalba žmogų puošia
226. graži kalba piktus darbus slepia
227. graži kalba gerų darbų neatstoja
228. girtuoklis miega, velnias už jį poterius kalba
229. girtas kalba, ką blaivus mano
230. girdėti kalbant, bet nematyti dirbant
231. geriau nekalbėk kas nekalbama
232. gerai duodąs, ne gerai kalbąs, išgriežia reikalą
233. gera kalba tyliai kužda, pikta kalba varpan muša
234. gera kalba taiso, bloga gadina
235. gera kalba pėsčia kulniuoja, pikta kalba karietoj važiuoja
236. du durniai ir kalbą randa
237. drąsiai kalba, nedrąsiai elgiasi
238. drąsiai kalba, bailiai triedžia
239. drąsiai kalba patylomis, bailiai – atviromis
240. Dievas girdi visokias kalbas – ir geras, ir blogas
241. Dievas – ne ponas, kas nori, tas su juo ir kalbas
242. dėkui, kas pakalba, išgrauš, kas atsako
243. davatka kalba rožančių, laiko velnią už ančio
244. darbutis gauna darbą, o šnekutis šnektą
245. darbus darbą, kalbus kalbą randa
246. darbštus darbą randa
247. dantys prasikalba, ne tik prasivalgo
248. čia kalbam, čia tepalieka
249. čia kalba, čia atsiprašinėja
250. blogas kalbas visi girdi, gerų – niekas
251. bloga kalba veikiai įvyksta
252. bloga kalba užmuši, gera neatgaivinsi
253. bloga kalba toliau girdis
254. bloga kalba raita joja, o gera pėsčia eina
255. bizdina kalba
256. berniokas su mergiote, suėję vieni, poterių nekalba
257. bernas su merga jei sugula, tai jie poterių nekalba
258. atsargi kalba nuo pikto žmogaus apsaugo
259. atleisk jiems, Viešpatie, nes jie nežino ką kalba
260. aštri kalba nepaveikia, tik suerzina

Palikite komentarą

  

  

Galite naudoti šiuos HTML kodus

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>