Patarlės apie žydus

Lietuvių liaudies patarlės apie žydus.

1. žydui pupos ne iš kelio
2. žydui praudos nesakyk
3. žydui nagai, velniui ragai
4. žydų jomarkas
5. žydrosios akelės berneliams vilioti
6. žydo tik reikia – būtų jomarkas
7. žydo pakutra
8. žydo paklotė
9. žydo ožka
10. žydo merga
11. žydo mados
12. žydo kvarba, Silvestrienės darbas
13. žydo iš bulvių neišprašysi
14. žydo botagas
15. žydo arklys visada kūdas
16. žydo akis turėdamas visur įlįsi
17. žydiški poteriai
18. žydiškas „tuojau“, o poniškas „palauk“ yra vienas ir tas pats
19. žydi kaip žolynas
20. žydi kaip rožė
21. žydi kaip rožė
22. žydi kaip kvietkas, duria kaip erškėtis
23. žydi kaip kvietkas
24. žydas, nors ir kažin kaip geras, bet vis velnią mislija
25. žydas žydui paviezija
26. žydas žydą ir dykai kaso
27. žydas užpyko, už tai ir nunyko
28. žydas už žydą galvą guldo
29. žydas tuoj, ponas palauks
30. žydas trotija – žydas pelno
31. žydas su totoriu vieno menciaus
32. žydas su galva gyvena
33. žydas sau, o pakulos sau
34. žydas prie valgio, kaip vagis prie gaidžio
35. žydas pats teisingasis sulig velniu
36. žydas nearė ir nears
37. žydas mergą jojo, velnias keravojo
38. žydas kelionėn pačią susimanė, o tu nesusimanai pavalkų
39. žydas jeigu neuždirba toj dienoj, tai nevalgo
40. žydas ir pekloj žydės
41. žydas ir arklys šventos dienos nežino
42. žydas į dangų žydės, katalikas į katilą katės
43. žydas gyvatės nebijo
44. žydas be maišo, boba be duonos
45. žydas be brostvos toli nenueis
46. žydas be barzdos kaip šuva be uodegos
47. žydas arklį atpratino nuo gėrimo, būtų atpratinęs ir nuo ėdimo, bet padvėsė
48. žydas – kiauras daiktas
49. žydams prakurtis – žmonėms prapultis
50. žydai nekrikštyti, čigonai nevinčiavoti
51. žydą mušk nemušk, vis bus žydas
52. žydą apgausi, kai vėją pagausi
53. žmogus sėja, žmogus pjauna, žmogus žydo kišenėn krauna
54. žmogus – žmoniškai, žydas – žydiškai
55. žmogus – gėlė, pražydi – vysta
56. žmogus – ai, o žydas – vai
57. žmogui, ne žydui
58. žino kaip žydas apie pėtnyčią
59. žiemą ir žydą žmogum pavadina
60. žiba kaip žydo rietas
61. žiba kaip žydo kiaušiai
62. žada kaip žydas dovanų
63. yra bala – bus ir velnias, yra karčema, susiras ir žydas
64. yla maiše kaip žydas bažnyčioj
65. vynioja kaip žydas šikšną
66. visos obelys žydi lygiai, tik ne ant visų yra obuolių
67. viskas uždarinėta kaip miestelyje per žydų šventes
68. visi žydai kumpanosiai
69. visi vyrai ir Baltrus (žydas)
70. visi už vieną kaip žydai
71. visi iš vieno kaip žydai į sieną
72. virsta kaip žydas į roges
73. virpa kaip žydo kulis ant reksčio pamautas
74. vilkina kaip žydas smertį
75. vienos rūšies – žydas bei totorius
76. vieno žydo jomarkas nelauks
77. vienas rietas, kaip du žydai kupetoj
78. veršis karvės subinėje – žyds su peiliu šokinėja
79. velkasi kaip žydo pančaka
80. velka kaip žydas vištą
81. vėliučiukui teliui dažniausia žydai per kaklą
82. važiuok tu žydams į praktį, paliksi be arklių ir be botago
83. važiuoja kaip žydas su puodais
84. važiuoja kaip žydas su punduliais
85. važiuoja kaip žydas savais ratais
86. važiuoja kaip žydas nekočioj
87. važiuoja kaip žydas
88. Varnius žydai pražudė, o užvis Berčiūkai rudi
89. vargsta kaip žydo arklys
90. vargamistros, strielčiaus ir žydo arkliai vienodi – pamatė vėželias ir suka
91. vamso kaip žydas už dvi bulvi
92. valkus kaip žydaičio šūdas
93. valkiojasi kaip žydo ožka po miestą
94. valgo su kepure kaip žydas
95. valgo kaip žydų karalius
96. valgo bulves su sviestu, kaip žydų karalius
97. vaikšto kaip žydas be žemės
98. vaikščioja kaip žydas apie Dunojų
99. Užventis gera vieta: geri žmonės, bet nedori žydai
100. užteks ir ciucei, ir Liucei, ir kalei, ir žydo kumelei
101. užsimanė kaip žydas ženytis
102. Užpalis prie Sapiehos žydėjo, šiandien gaišti pradėjo
103. uždirbo kaip žydas ant pipirų
104. uždirbo kaip velnias senu žydu
105. už pinigus ir žydas dėdė
106. už pinigus gatavas dūšią žydui atiduoti
107. ujamas kaip žydas su muilu
108. ty tvonka, kaip pas žydą klyne
109. tvarka kaip žydų bažnyčioj
110. turtingas kaip žydas ant kiaulių
111. tu pelnysi savo raštu, kiek velnias senu žydu
112. tu ir Jatkų žydukas – abudu cizorikai
113. trys pasauly kvailiai: žydas, kad geriausios kiaulienos nevalgo, bajoras, kad sveikiems savo švarkams užpakalį skaldo, gaidys, kad gieda, kada visi miega
114. trys durniai: žydas, kad kiaulės mėsos nevalgo, bajoras, kd savo švarko užpakalį skaldo ir gaidys, kad gieda, kai visi miega
115. trys bobos ir žydas – tai visas jomarkas
116. trys asabos – ne žmonės: kunigas, boba ir žydas
117. trepsi kaip žydas pakelėj
118. traukiasi kaip žydo procentas
119. trankosi kaip žydo dūšia po kašę
120. trankosi kaip žydas po krepšį
121. tos kalbos kaip iš balos
122. toks alasas, tarsi šimtas kiaulių dvi bobi ir žydas
123. tokią malonę ir pas žydą gausi
124. to nei žydų knygose nerasi
125. tiki kaip žydai į Mesijošių
126. tikėk, ką žydas sako
127. tikėk kaip senu žydu
128. tik žydas gali tokį darbą dirbti
129. tik po žydo langu stovėt ir kugelio prašyt
130. tiek moteriškai, tiek žydui prisakyt negali
131. tiek kiaulei grybas, tiek velniui žydas
132. teka kaip žydo snarglys
133. teisingas kaip žydo liežuvis
134. teisingas kaip žydo bezmėnas
135. tąsosi kaip žydo karvė
136. tampo kaip žydas varlę
137. tampo kaip žydas vadeles
138. tampo kaip žydas šeškiną
139. tampo kaip žydas piemenę
140. tai pasileidimas, kaip žydo botagas
141. tada atiduosiu, kai garadai žydės
142. šviečia spraga kaip žydelkos
143. šventą dieną žydai nė nosies nešluosto
144. švenčia kaip žydas šabą
145. suvargęs kaip žydo bitė
146. susvilęs kaip žydo barzda
147. sušlapo kaip žydelka
148. susivėlus kaip žydelka
149. susitraukęs kaip žydo kirminas
150. susitikti žydo pupose
151. susirinkti iš po žydo vežimėlio
152. susirietęs kaip žydo litara
153. susidraugavo kaip velnias su senu žydu
154. susiderėjo kaip latvis su žydu
155. surūgęs kaip žydo pėtnyčia
156. surūgę kaip žydo barščiai
157. surokavo kaip žydų rabinas su Praboščiku
158. supuvę kaip žydo autai
159. sunku kaip šlėktai, kai pupos žydi
160. sunarpliotas kaip žydo poteriai
161. sumeluoti – kaip žydui pasibažyti
162. sulinkus kaip žydelka
163. Šukštos per nelaimę protas sumišo, kantančius žydams įkišo
164. suklypęs kaip žydo vytinis
165. subinė – kaip du žydai
166. su žydu žydiškai, su žmogum žmoniškai
167. su žydu nesibroliauk
168. su žydu duonos nevalgysi
169. su savo pasaka eik po žydo langu kugelio prašyt
170. su ponu žydu ir čigonu nederėk
171. su kunigu nepasigersi, pas žydą neprivalgysi
172. su kunigu derėkis kaip su žydu
173. su atlapa krūtine, kaip žydas su nuoga šikine
174. stumk metus kaip žydas ratus
175. stovi kaip žydo žvakės
176. stoja kaip žydas už vierą
177. stiprus kaip žydo terba
178. stengiasi kaip žydas prieš mierą
179. sryguoja kaip žydas telioko pirkt
180. srebia kaip žydas lepšes
181. spjauk: žydo ožka nespjaudė – nudvėsė
182. spjaudo kaip žydas į barzdą
183. spiriasi kaip žydo ožka, kart vedama
184. šokinėja kaip žydas apie degutą
185. šokinėja kaip velykžydis
186. sodai žydi – vilk kailinius
187. smirda kaip žydo kišenė
188. smirda kaip žydas česnaku
189. šmakšt kaip žydas maišan
190. slepia kaip žydas cholerą
191. slenka kaip žydai iš jomarko
192. skursta kaip žydas prie kiaulės
193. skubinasi kaip žydas ant šabo
194. skuba kaip žydas į peklą
195. skuba kaip žydas ant subatos
196. skuba kaip žydas ant nengnosios lėkti
197. skamba kaip žydo bamba
198. Šiukštos per nelaimę protas sumišo, todėl Kantaučius žydams įkišo
199. šildo pasturgalį kaip žydelka
200. šika kaip žydas nuo tilto
201. šiaudų kūlys pražydo
202. šią gadynę pas žydą ir čigoną teisybę rasi
203. seno žydo neapgausi
204. seniausių įstatymų didvyriai: žydas, ožys ir kušys
205. sekasi kaip žydui su bitėm
206. sekasi kaip žydui kabes dirbt
207. seikėja kaip žydas pipirus
208. sėdi kaip žydas ant pelenų maišiuko
209. sėdi kaip žydas ant basynų
210. sėdi kaip žydas kanapėse
211. sėdi kaip žydai po mieravu
212. savoj gimtinėj net tvoros žydi
213. savo pačią kaip žydas kumelę važnyčioja
214. savo krašte ir tvoros žydi
215. savo krašte ir tvoros žydi
216. savo krašte ir tvoros žydi
217. savo krašte ir tvoros žydi
218. savam kaime ir tvoros žydi
219. šaukia kaip velniui žydą nutempus
220. saldus kaip žydo utis
221. šaboja kaip žydas prieš pečių
222. ryt po žydo kugeliui
223. rugiams žydint, karvės zylioja
224. rožėms sužydus, nebenorės žiūrėti į erškėtį
225. rokuokis kaip su čigonu, gyvenk kaip su broliu
226. rokuojasi kaip žydas už pipirus
227. rizikavoja kaip žydas į škalą persti
228. riogso kaip žydai patamsy per šabasą
229. riejasi kaip žydai
230. riebus kaip žydo kiaulė (paršas)
231. reti kaip žydo miežiai
232. rėkia kaip žydas, nešamas Šepaton
233. rėkia kaip žydas sinagogoje
234. rėkia kaip žydai turgavietėj
235. reikės į žydo vartus įrašyti
236. raudonos kaip žydo žvakės
237. rata rata, žydas baubą krato
238. rambus kaip žydo kuinas
239. pusantro žydo ir kumelės galva
240. purena kaip žydas griekus į balą
241. pupos žydi – mergoms kakos auga
242. pupos žydi – bajorams badas
243. puola kaip žydas ant pasiutusios ožkos
244. pučiasi kaip utėlė žydo barzdoj
245. pučia kaip žydas vištai į uodegą
246. pučia kaip žydas per barzdą
247. protas kaip žydo
248. privalgė, kaip devyni žydai
249. prisitaiso kaip žydas prie poterių
250. prisiklausysi kaip žydas Kalvarijoj
251. pripranta kaip žydas per galvą mušamas
252. pražydo kaip obelis
253. prapuolė kaip žydas per Mikelį
254. prapliupo kaip žydelka su bulvėm
255. praėjo kaip žydams nuogoji naktis
256. pono nemylėk, žydui nežadėk
257. ponas iš kvietinės tešlos, mužikas iš molio, žydas iš varlės
258. ponas – ne brolis, žydas – ne dėdė
259. po subine žydo medus
260. po laiko ir žydo vaikas gudrus
261. po laiko ir žydas susipranta
262. po karo ir žydas gudrus
263. po čėso ir žydo vaikai razumni
264. po čėso ir žydo ožka gudri
265. po čėso ir žydas protingas
266. po bėdai ir žydo vaikai razumni
267. pirkinėja kaip žydpalaikis po turgų
268. pinigų kaip pas žydą kumelių
269. pinigų kaip pas žydą blusų
270. pinigų kaip pas žydą
271. pinigas mėgsta kunigo kišenių ir žydo krepšį
272. pilnas kaip žydo maišas
273. pijoko laukas neartas, bet žydas apvilktas
274. perprašo kaip žydas duoną po Velykų
275. per šienapjūtę ir tvoros žydi
276. per pupžydį ir bajoras biednas
277. pažiūrėjo kaip žydas senam gaidžiui į rūrą
278. pažįsta kaip žydas ditkę
279. pavargo kaip žydas krikštynose
280. patinka kaip žydui kiauliena
281. pati žydėte žydi, o kaimynei ir vargo pavydi
282. patenkintas kaip žydas, ožkeną nupirkęs
283. pasodino kaip žydelką ant pelenų
284. pasmirdęs kaip žydas
285. pasišnekėjo kaip žydas su vokiečiu
286. pasipuošė kaip žydai per Užgavėnes
287. pasileido kaip žydo varškė
288. pasileido kaip žydo ožka
289. pasileido kaip žydo botagas
290. pasileidęs kaip žydo virvė
291. pasileidęs kaip žydo kelnės
292. pasileidęs kaip žydo bernas
293. pasileidę kaip žydo mielės
294. pas jį pinigų kaip pas žydą bičių
295. parsidavęs kaip žydo bernas
296. paragėsi tu ją, kaip žydą bažnyčioj
297. Pakruojy, kur žydai armazuoja
298. pagavo, kaip žydą per nengnąją
299. paduok maišą, kur žydas barzdą kaišo
300. pabučiuok senam žydui į subinę – jauno nepavysi
301. pabėgo, kulnimis nugarą savo daužydamas
302. pabalo lyg žydų akys nuo pelėdos rasalo
303. ožka, boba ir žydas drąsiausi ant svieto
304. ožka – ne galvijas, o žydas – ne žmogus
305. ožka – ne galvijas, merga – ne šeimyna, žydas – ne brolis, alus – ne vanduo, kunigas – ne piemuo
306. obelė žydi balta kaip apsnigta
307. nuvirbęs į šikną kaip Šakių žydukas
308. nuvežė žydą
309. nuvažiavo Kaunan žydų melžt
310. nuvažiavo į Mogilėvą žydams vandens nešioti
311. nuvaryk pėsčio žydo utėlę į turgų
312. nusūdė kaip žydo nabašninką
313. nusisekė kaip žydui degutas
314. nusiminė kaip žydo apgautas
315. nusiminė kaip žydas, barzdos netekęs
316. nuo varškės lūpos žydės
317. nuo kipšo atsižegnosi, o nuo bobos (žydo) – ne
318. nuėjo žydas maišo ir pats pragaišo
319. nueiti žydams ant macų
320. nosis kaip žydo
321. nors žydas pelkėj degtų
322. nors arklys stips, bet žydas iš vežimo nelips
323. niurna kaip žydas poterius
324. nieks netikėjo, kad kuolas pražydėjo
325. nevienodai medžiai žydi
326. nevažiuok kaip žydas atbulais ratais
327. netvarka kaip žydo krome
328. neturi vietos kaip žydas kapuose
329. netinka žydas, netinka nė žydo kelepiušas
330. nešiojasi kaip žydas maišą
331. nešiojasi kaip žydas kromą
332. nesileisk į derybas su žydu
333. neša kaip velnias žydą
334. nerasi teisybės pas žydą
335. nėra jomarko be žydų
336. nemokyk žydo poterių
337. nemaustysi kaip žydas pautų
338. nelinguok kaip žydas darakatinuodamas
339. nekišk nago į žydo užkalą
340. nei žydo, nei maišo
341. nei ponas, nei žydas, nei žmogus
342. negerai, kad kiaulė įjunksta į žirnius
343. nebus iš žydo kunigo
344. nebus iš bobos artojas, iš žydo meistras
345. nė žydas žydiškai nesupras
346. ne pirmiena žydui vištiena
347. ne koks gudo mušimas kaip žydo rėkimas
348. ne koks bitas mušimas, o koks žydo rėkimas
349. myli kaip žydas silkę
350. myli kaip žydas pačią
351. myli kaip šuo žydą
352. mylėkimės kaip broliai, rokuokimės kaip žydai
353. mušasi kaip žydai su plaučiais
354. muša kaip žydas arklį
355. murma kaip žydas, kulę kasydamas
356. motera ar žydas, boba ar velnias
357. mongina, kaip žydą pekloj
358. minavoja kaip žydas Dimšą poterių
359. miega kaip žydai subatoj
360. mergos, žydo ir čigono saugokis
361. mergos vienas rietas, kaip du žydu pliku
362. mergos darbas, kunigo pinigai ir žydo dūšia – nežinia kur dingsta
363. menka žolelė ilgai žydi
364. menka žolė ilgai žydi
365. meilė – iki žydo pusryčių
366. medų laižydamas nepavalgysi
367. maukia kaip žydas taboką
368. maskolį pereina lenkas, lenką žydas, žydą lietuvininkas, o velnias – juos visus
369. marmaliuoja kaip žydas
370. marmaliuoja kaip žydai važiuodami
371. marma kaip žydo viduriai
372. mandras kaip žydelis, ant kiaulės užsiritęs
373. mandras kaip žydbernis
374. man vienodai žydi sodai
375. man vienodai žydi sodai
376. maino kaip žydas kumeliais
377. mainikauja kaip žydas su muilu
378. maga kaip žydui šeriai
379. mačiau devynis žydus per lieptą nešant
380. lyja su saule – žydams galvą sopa
381. lygstasi kaip žydas su čigonu
382. loja kaip žydo kalė
383. loja kaip šunys, žydą pamatę
384. linkmeniškiai pabažnėliai veža žydus kas nedėlia
385. ligi žydo pusryčių
386. lenda kaip žydo utis
387. lenda kaip žydas prie altoriaus
388. lenda kaip žydas dangun
389. lekia kaip žydas į jomarką
390. leidžiasi kaip žydas iš iškalos
391. laužikas kaip žydo kirtikas
392. laukia kaip žydai Masijošiaus
393. laukia kaip žydai Dievo manos
394. laksto kaip žydas Kalvarijoj
395. Lakmonas, Žarieniuškio ponas, visai nupliko, žydas turtingu paliko
396. laiko tiek, kiek pas žydą kiaulių
397. kvietkas žydintis mielas, bernas mielesnis
398. kvailas kaip žydo veršis
399. kvailas kaip žydo bukis
400. kur yra vagystė, ten turi priderėti žydas
401. kur vergija, ten žydija
402. Kulių parapija buvo gera visa, pakol barzdočiai žydai neįviso
403. krutina iš apačios kaip žydus iš Taškento
404. krokščia kaip žydo plaučiai
405. kratosi kaip žydas griekus prieš neštinę
406. koks žydelis, toks ir kromelis
407. koks jomarkas be žydų?
408. koja, kaip trečių metų žydukas
409. koja kaip trečių metų žydukas
410. kliuvo kaip žydui iškaloj
411. klišas kaip Navarėnų žydas, iš kryžiaus iškritęs
412. klausia kaip žydas saulės
413. klausia kaip žydas isčėsties
414. klausia kaip žydas čėso
415. klausia kaip žydas kelio
416. klaidžioja kaip žydo dūšia po Jaruliškį
417. kimba kaip žydas prie Burneikos
418. kiek su žydu užsidirbsi – su velniu per pusę
419. kiaulė maulė – žydo tetulė
420. kiaulė kūda, boba girta ir žydas ubagas – tai netinkami dalykai
421. kermošiaus be žydo nepadarysi
422. keikia kaip žydo bernas
423. Kaunas senas katalikų, šiandieną – maskolių ir žydų miestas
424. kaštonai žydi – gimnazistai bučiuojas
425. kas su barzda, tas yra žydas ir iš mūsų išvarytas
426. kas ponui galvoj, kad žydui šalta
427. kas pirmutinis – Dievo auksinis, kas paskutinis – žydo kiaušinis
428. kas pirmutinis – žydų kiaušinis
429. kas pirmas nuvažiuoja į Kalvariją, gauna pabučiuoti seną žydelką
430. kas man galvoj, ką žydui šalta
431. kas ko geidžia, o žydas visuomet pinigų
432. kas kaltas, kad žydui šalta
433. kas apgaus žmogų, kad ne žydas
434. karvė dar už mėnesio teliuosis, o žydas jau peilį galanda
435. Kartena tikrai pakartina per įleidimą žydų
436. Kartena gera buvo, pakol žydams nepakliuvo
437. kantrūs kaip žydai
438. kantinas kaip žydas, gyvatę suėdęs
439. kam tos gėlės, kada bulvės žydi
440. kalbos kaip pas žydą maldos
441. kako kaip žydo valako
442. kaip žydo ožka – valandėlę juoda, valandėlę balta
443. kaip žydo lapserdokas
444. kaip žydas: žiūri į saulę ir klausia, ar aukštai saulė
445. kaip žydas: kelią žino, o klausias
446. kaip žydas, gyvena iš trotko
447. kaip žydas žydelkai klecką į subinę
448. kaip žydas šurum burum su ragaišiais
449. kaip žydas su kugeliu
450. kaip žydas be maišo
451. kaip žydas ant pisiaus
452. kaip pas žydą vaikų
453. kaip bus žydui, taip bus žydo bachūrams
454. kaime žydo neieškok
455. kai sėji, kad dundėtų, o kai žydi, kad net per akis varvėtų
456. kai rožės nužydės, tada dagiliai šnekėti pradės
457. kai papartis žydės, tada tai bus
458. kai cvekai pražydės
459. kai bėda, tai eina pas žydą, o po bėdai sako – pabučiuok į pasturgalį, žyde
460. kadaise ir kūlis šaknis turėjęs ir žydėjęs
461. kad šuo miega, žydas prisieką daro, o girtas meldžias – nevieryk niekuomet
462. kad naktį su žydu darbą turi, tai paskui su kunigu darbą turėsi; kad su jaučiais – vėliau su liga
463. kad gėlėms ne šalčiai, ir žiemą žydėtų
464. kad gėlėms ne šalčiai – ir žiemą žydėtų
465. kad gėlėms ne šalčiai – ir žiemą žydėtų
466. Juozai, Jonai – tai Dievo tarnai, o kiti visi – tai žydo bernai
467. juda kaip žydas ant marių
468. jomarkas be žydų kaip sriuba be duonos
469. jomarkas be čigono, karčema be žydo, parėdka be šokimo ir sueiga žmonių be kunigo yra kaip viralas be druskos
470. joja kaip žydas ant kiaulės
471. jį turi priverst kaip žydą lašinių valgyt
472. jeigu nori būti bedieviu, tai bičiuliaukis su žydu
473. jei tinka žydas, tiks ir žydo purmonas
474. išvaryti, kaip žydai į peklą
475. išvaryti žydų žemėn
476. išsivėpęs kaip žydas iš kryžiaus iškritęs
477. išsiskirstė kaip žydo musės
478. išpjovė it žydai kalakutus Velykoms
479. išperėjo kaip žydas kumelį
480. įšoko kaip žydui į poterius
481. išnyko kaip žydo bitės
482. išnyko kaip žydo bitės
483. išnyko kaip Ako bitės
484. įsityžo kaip žydas į rupūžę
485. įsitižo kaip žydasį šokį
486. įsitižo kaip žydas į šokį
487. įsitikėjo kaip žydas į telį
488. įsibrovė kaip žydas į turgų
489. išgyrė kaip žydų bažnyčią
490. išgaišo kaip žydo ožka
491. išėjo kaip žydui su pašarte
492. išėjo iš loskos kaip žydas iš pantaplių
493. išeina daina, kaip apie žydų vainą
494. iš žydo darbininkas, kaip iš šunio verkėjas
495. iriasi kaip žydas su smala
496. ir žydo vaikai išmintingi po laiko
497. ir žydas pipirų uždeda
498. ir klibins kaip žydas ožką
499. įniršo kaip žydas į gyvates
500. įniko kaip žydas kirminą mušti
501. įnikęs kaip žydas maldon
502. imasi kaip žydas už žydą
503. imasi kaip žydas už parkus
504. įleisk žydą į klėtį, jis lips ir į aruodą
505. ieško kaip žydas laimės
506. ieško kaip žydas iščėsties
507. gyvenkim, kaip broliai, rokuokimės, kaip žydai
508. gyvenkim kaip broliai, rokuokimės kaip žydai
509. gyvenkim broliškai, rokundą veskim žydiškai
510. gyvenimas sukas kaip žydo ratai
511. gyvename kaip broliukai, skaitomės kaip žydukai
512. gyvena kaip žydas prie vokiečio
513. gudrus žydas ir Dievą apgauna, o čigonas tik žmogų ant arklio
514. gudrus kaip žydas
515. gudo barzda, žydo kalba
516. gudas pavogė, pas žydą surado
517. gudas arklio nevogtų, kad su žydu nesusidėtų
518. greitas kaip žydo bernas
519. greičiau aš žydu rabinu būsiu, negu tu kunigu
520. gražus kaip žydo subinė per langą
521. gražus kaip žydo bildė
522. gražus kaip stacijų žydas
523. gražus kaip pašvaistė ant žydų kapų
524. gražumėlis, kaip ant žydų kapų
525. gražumėlis kaip žydų kapuose
526. gražų medį žydas padaboja
527. gražios kaip Merkinės žydaukaitės
528. gražiam, kaip ant žydųkapų
529. graina kaip Merkinės žydai
530. graboja kaip žydas po subine
531. graboja kaip žydas po motnią
532. girtuoklis ir po žydo suolu išsimiega
533. girtą žmogų ir žydo ožkos mindo
534. giriasi kaip žydas su šilingu
535. giriasi kaip žydas su pakulom
536. giriasi kaip žydas su kromu
537. giriasi kaip žydas parkom
538. giriasi kaip žydas niežais
539. giriasi kaip latvis, žydą apmonijęs
540. giria kaip žydas žydą
541. giria kaip žydas tavorą
542. giria kaip žydas savo vaiką
543. giria kaip žydas savo prekes
544. girgžda kaip netepti žydo ratai
545. geriausias žydas vertas tik kartuvių
546. geriau žydą užmušt, negu pėtnyčioje su pienu valgyt
547. geriau žmogui, negu žydui
548. gerbia kaip žydas savo žodį
549. gėlė skinama, kol žydi
550. gėdos, kiek pas žydą
551. gėdos kaip pas žydą
552. gausi, kai šuns užgis, o kalės pražydės
553. gali žydelka ant ašmenų plika subine į Kauną joti
554. gal žydai su plaučiais užmušė
555. esame lygūs kaip Plungės žydai
556. eiti po žydo langu kugelio prašyt
557. eis kaip su žydo vėju
558. eina, kaip ant žydo liežuvio
559. eina kaip žydas su atlapa šikine
560. eina kaip žydai į šiulę
561. eina kaip Užgavėnių žydai
562. eina kaip sena žydelka
563. eina kaip Amžinas žydas
564. eilėm putinėlis žydi: viena eilelė peržydėjo, kita žydi
565. džiaugias kaip žydą apgavęs
566. dykas kaip žydo pilvas
567. dvesia kaip žydas ant macų
568. dūsauja kaip žydmergė
569. durnas kaip žydo kuinas
570. durnas kaip žydo kišenė
571. durnas kaip žydo čebatas
572. duodi žydui arklį, duok ir peilį
573. du žydai ir trečias ubagas
574. dreba kaip žydas prieš stročnąją
575. drąsus kaip žydo benkartas
576. drąsi davatka ir bažnyčioj bezda
577. dilgynės ir keikiamos žydi
578. Dievas svečią, velnias – žydą
579. Dievas svečią, velnias – žydą
580. diegu nebuvęs, gėle nežydėsi
581. didžiausias badas, kai pupos žydi
582. didelis kaip pusantro žydo
583. devyni žydai – pilni ratai
584. derėkim kaip žydai, gyvenkim kaip broliai
585. derėk kaip žydas, užmokėk kaip krikščionis
586. derasi kaip žydas su adatom
587. derasi kaip žydas
588. dera kaip žydas gaidį
589. dėl vieno žydo jomarkas nebus
590. dėl vieno čigono bus jomarkas
591. daug yra kaip pas žydą kiaulių
592. dalinasi kaip žydai naujienomis
593. čiupoja kaip žydas karvę
594. čiupinėja kaip žydas apie pačią
595. cigono arkliu ir žydo merga nedaug tepasidžiaugsi
596. cigonas apvogs, o žydas apgaus
597. čia tau ne žydo stadala
598. čia tau ne ant žydo myžti
599. buvo laikai – žydėjo miškas, o dabar nė sodai nebežydi
600. būtų stainioj žirgelis, kad ne karčiamoj žydelis
601. būti žydo mados
602. bus, atridės, kai papartis žydės
603. bus ponams dūdelė, mužikams bandelė, o žydams šabas
604. bulvės pražydo, valys pratrydo
605. būkim draugais, bet rokuokimės kaip žydai
606. būdamas menku žmogumi, nepažyčiok pinigų nei ponui, nei žydui
607. bučiuoja kaip žydas vilnonį
608. blurba kaip žydas po ledą
609. blogiau kaip žydui bačkoj nebus
610. blauzdos kaip trejų metų žydelio
611. bile žydui – žmogui
612. bijo kaip žydas per neštines
613. bijo kaip žydas parkų
614. bijo kaip žydas mirties
615. bijo kaip žydas kryžiaus
616. bijo kaip žydas krikšto
617. bijo kaip žydas kiaulienos
618. bepigu Kartenoj negyventi, kur nėra žydo
619. bene žydo bitės apniko?
620. begerdamas namus ištuštino, bet žydą praturtino
621. be žydų kalendoriaus nesuprasi
622. be žydo nėra turgaus
623. be pasėlio nežydi javai
624. be kepurės – kaip žydas be blusų
625. be jo(s) ne kermošius
626. barzdotas kaip žydas
627. barzda kaip žydo
628. barasi kaip žydai už ožį
629. barasi kaip dzūkas su žydu
630. barakatiniuoja kaip Smalinų žydelis
631. bala be velnio, karčema be žydo nebūna
632. bailus kaip žydas
633. bagotas kaip žydų rabinas
634. bado kaip žydas kryžių
635. bado kaip žydas gyvatę
636. bado kaip žydas Dievą
637. atvožnas žydas ir ūiškaloj nusibezda
638. atvožna boba ir iškaloj bezda
639. atvažnas kaip po žydo pastale bezdėt
640. atvažiavęs į Brunoviškį, rasi katalikų, liuterių ir žydų po biškį
641. atsitinka žydui kelią keliant
642. atsitinka ir žydui kiaulienos ragauti
643. atsitiešijo kaip žydas žmogaus šūdo
644. atsiminė kaip žydas pėtnyčią
645. atsiminė gudas pėtnyčią
646. atsilošęs kaip žydas prie košės
647. atsiduoda kaip žydas kiaule
648. atiduos, kai kūlis žydės
649. atiduos, kai basliai pražydės
650. atiduos šiaudų kūliui žydint
651. atbulas kaip žydas
652. argi aš turiu bėdą, kad žydui šalta
653. ar žydas, ar velnias – vis tiek apgaus
654. ar su žydu gulėjai?
655. ar pažįsti žydą Miką? Tai pabučuok jam į šikną
656. ar man svarbu, kad žydui šalta
657. apžėlęs kaip žydų rabinas
658. apstojo kaip žydai Kristų
659. apsileido kaip žydo teliukas
660. apsileido kaip žydas su kelnėm
661. apsileidęs kaip žydas peisais
662. apsikrovusi kaip žydelka
663. apsieisim be ramunėlių, kai bulvės žydi
664. apsėjo žydo vestuvė be pasternokų
665. apniko kaip širšės žydą gelt
666. apkibo kaip žydai
667. apgaus tave žydai kaip Grinkiškės kleboną
668. apdriskęs kaip Salantų žydpalaikis
669. Anykščių parakvijoj blaivystė žydėjo, pakol gerą kunigą turėjo
670. ant žydo laimės
671. ant tokio peilio gali žydelka į Sedą nuvažiuoti
672. altoriuje kunigauja, o klebonijoje žydauja
673. alkanas kaip žydo ožka
674. alasavoja kaip žydai po šiulę
675. … kaip žydas prie vokiečio
676. … kaip žydas į lašinius
677. … kaip į žydų škalą
678. … kaip gudo bitės
679. … kaip Grigo bitės
680. … kaip greitžydis
681. … kaip bobutė ant žydkapių
682. … kaip kirminas, žydo mušamas
683. … kaip Kirkilų žydas
684. … kaip kiaulė į žydo butą
685. … kaip kazokas žydo vaiką
686. … kaip Jatkų žydukas
687. … kaip Jako bitės
688. … kaip Čiužo bitės
689. … kaip čigono vaikas
690. … kaip čigono kelnės
691. … kaip čigonka, kortas varažydama
692. … kaip čigonas žydo vaiką
693. … kaip čigonas žydą dangun
694. … kaip čigonas su žydu
695. … kaip cicilistai žydus

Palikite komentarą

  

  

Galite naudoti šiuos HTML kodus

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>