126. Velykiniai sveikinimai

Tegul pavasariniai lietūs nuplaus išgyvenimų dulkes,
Tegul pirmieji saulės spinduliai išbučiuos veidą, kai bus liūdna.
Tegul Velykinis margutis dovanos stiprybės pliūpsnį,
O Velykų Bobutė bus dosni meilės ir artumo akimirkomis.

8. Profesiniai sveikinimai (kariams)

Gyvenkim ir mylėkime pasaulį!
Didžiuokimės tėvyne Lietuva!
Iškelkim laisvės Vėliavą į saulę
Ir būkime viena stipri šeima.

Senolių ir tradicijų takeliais
Vaikai žingsniuoja į svečias šalis
Ir jei dabar motulėms širdis gelia,
Tai jais didžiuosimės, kada sugrįš.

Mažais kūčiukais stalą ridinėję,
Užaugę ant drobinių patalų,
Baltais balandžiais gaudę dangaus vėją,
Jie nepamiršo mūs protėvių senų.

Šventoj Kalėdų laimėj vaikus supę,
Juos auklėję lietuviška dvasia,
Mes jų gyvenimams vis tiesėm upę,
Kad grįžt galėtų Nemuno vaga.

125. Velykiniai sveikinimai

Raudonų plytų bokštai vėl prabyla
Šventų Velykų rytmečio varpų garsais.
Malda ir giesmės nuo altorių kyla
Ir laimę neša žydraakiai Angelai.

Ak Aleliuja, Kristus prisikėlė!
Aš sveikinu visus su dvasios kilimu.
Lai aidinčių varpų maldinga siela
Ir vėl užlies tikru gyvenimo ritmu.

124. Velykiniai sveikinimai

Skambėkit, Viešpaties varpai, padangėj!
Širdie tyroji, kilki vėl gyvent!
Veduos gyvenimą savoj parankėj
Ir išeinu kitus gyvenimui prikelt.

Draugai, linkiu Jums dieviškos tvirtybės,
Saulėtos laimės ir skaisčių veidų.
Tegu namus aplanko vien ramybė
Ir ištikimos širdys mylimų žmonių.

123. Velykiniai sveikinimai

Tvarte žiurkės ruošia puotą,
Girtas zuikis graužia šluotą.
Vištos laksto visos plikos,
Visiems gera, nes Velykos!

122. Velykiniai sveikinimai

Sužėlė žolytė, išsprogo kačiukai,
Kiaušinius viliojo apgirtę kiškiukai.
Atėjo bobutė su beržo žaba
Ir gavo kiškučiai Velykų proga.

121. Velykiniai sveikinimai

Glėbį saulės, šilumos, nuotaikos labai geros,
Daug linksmybių įvairių, nemiegot ligi gaidžių.
Ir margučių tau stiprių per Velykas aš linkiu…

Kristaus amžius

Kristaus amžius (t.y. 33 metai), plačiai kasdienybėje naudojama krikščioniškoji frazė, nurodanti tam tikrą lūžio momentą bręstant asmenybei. Tikima, kad šio amžiaus žmogus jau yra brandi, susiformavusi asmenybė.

53. Išleistuvių sveikinimai

Lekia Jūsų dienos taip kaip mėnesienos,
Kartais duš dar viltys tylumoj…
Skauduliu išsprūs gal abejonių dienos —
Šauksmo aimana Jums uždainuos.

Lai neleidžia klupti brolis ir seselė —
Žmogiška svajonė — Jums visiems.
O sparnai dėl tikslo dega lai saulelėj,
Tirpdo siekiuose bendros lemties.

52. Išleistuvių sveikinimai

Mes pirmą raidę, pirmą knygą prisiminę
Albumą vartome ir jaudulys graudus
Nubėga ašarom į seną rašalinę,
Kad apkabintume laiškais mielus draugus.

Pirmasis mokytojas nuotraukoj toks rimtas
Ir mokykla nepaprastai miela, graži…
Atrodo, eitum per gatves atgal sulytas,
Bet mūsų tiltai ir keliai ten uždari.

Brangieji mano — Mokytojai ir Bičiuliai,
Draugai iš vieno suolo, gatvės ir namų —
Nors tiltai praeities seniai, seniai sulūžę,
Ten puokštę ir skambutį širdimi nešu.

51. Išleistuvių sveikinimai

Skriskit, mūsų paukšteliai,
Skriskit, mūsų vaikai,
Mes su virpančiom rankom
Atversim Jums langus.

Nežabotasis žirgas
Skrieja vėjo takais,
Neša gėrį ir blogį
Į gyvenimo dangų.

Nemylėkit be laiko —
Paskrajokit prieš tai.
Saiką laimei žinokit
Ir vertinkit žmogų!

Kai gyventi išmoksit —
Pasikeis šie laikai
Ir tik tas nugalės,
Kas valdys savo norus.

50. Išleistuvių sveikinimai

Mus pavasaris kviečia mokyklon
Susirinkti į mielas klases,
Ir koridoriuj juoktis, ir krykštaut,
Valsui kviesti draugus ir drauges.

Paskutinįkart valsą sušoksim,
Tegu vėjas atvers mums duris.
Šiąnakt vaikišku juoku kvatoki —
Mūsų liūdesio žaizdos užgis.

Didenybe, kviečiu Jus pašokti
Ir pakrykštauti juoku vaikų.
Lai be rūpesčio metai ilgoki
Neprimins mums jaunystės klaidų.

Mokykla, mums buvai Karalienė,
O mes buvome princais mažais —
Pripažinti privalom kiekvienas,
Kad mylėsim Tave amžinai.

49. Išleistuvių sveikinimai

Nebeliks Tavo juoko mokykloj,
Nebeskins nieks alyvų baltų.
Pirmas meilės raštelis nukritęs
Lauks po suolu dabar jau kitų.

Netrupės kreidoje baltos raidės,
Nevarys jau už durų Tavęs…
Nebijosi Tu „šperą“ sumaigęs,
Kad vėl gėdą turėsi iškęst…

Išleistuvės — ir visko čia gaila.
Kaip gyvenime Tau nepaklyst?
Padarytum ne kartą dar klaidą,
Kad galėtum į klasę sugrįžt.

48. Išleistuvių sveikinimai

Su jaunystės žydėjimu!
Šimtą kartų „valio“! —
Šimtalapiais žiedais vainikuojam!

Baltasparniu plazdėjimu —
Jums paukščius suviliot
Ir klupdyti sau lemtį prie kojų!

Jums pavaldūs keliai ir takeliai visi,
Jums pavaldžios net plačiosios upės,
Jūsų siekiai lyg gulbės suplasnoję širdy…
Ir svajonės, kur mums neberūpi…

Jau negalim to šimtojo aukščio pasiekt
Mes — patyrę, nuėję, tylėję, kentėję…
Tai tik Jums šimtamylė visatų erdvė,
Tai tik Jums nežabotieji vėjai!

Su jaunystės žydėjimu!
Šimtą kartų „valio“!

47. Išleistuvių sveikinimai

Skriskit kylančion saulėn jaunystės,
Mintimis ją užliekit iš meilės širdžių.
Žaroje lai ištirpsta skaisčiausia draugystė,
Lai idėjų sparnai degs darbais dėl žmonių.

Žmogaus viltys liepsnoja dėl siekių
Tartum degančios plunksnos ugningam danguj.
Žmonėmis tad išlikit ir eikit į priekį,
Amžiais būkit dorais dėl idėjų bendrų.