Didaktinės dainos

Didaktinės dainos – kūriniai, išsiskiriantys didaktiškumu, kandžia ironija ir perdėm moralistiniu turiniu. Jais išreiškiamas griežtas požiūris į žmonių dorą, etines vertybes, siekiama įvertinti kintančius gyvenimo procesus, kultūros bei socialinės tikrovės reiškinius. Didaktinių dainų ištakos sietinos su didaktine literatūra. XIX a. antrosios pusės ir XX a. pradžios rašytinė poezija, proza bei religinio turinio literatūra lėmė šių dainų tematiką, tiesmuką, simboliais nepridengtą pamokslavimą, atvirą moralizavimą. Literatūrinės kilmės eilės, plitusios nuorašais bei per spaudą, skatino individualių, dažniausiai anoniminių didaktinio pobūdžio dainų atsiradimą. Dalis tokių kūrinių, sukurtų reaguojant į konkrečius įvykius, trumpalaikius socialinius reiškinius, netapo populiarūs. Nesklandūs, nuo tradicinių dainų stiliaus itin nutolę eiliavimai balansuoja tarp dainos ir eilėraščio žanro. Gausumu išsiskiria dainos apie girtuoklystę, sietinos su XIX a. viduryje vykusia blaivybės akcija. Kitos šioms dainoms būdingos temos – mergystės idealizacija, jaunuolių dorybingumo apdainavimas, asketiškumo, santūrumo propagavimas. Didaktinėse dainose gausu religinių motyvų: primenamos krikščioniškos priedermės ir dorybės, smerkiamos nuodėmės ir ydos, kalbama apie žemiškojo gyvenimo laikinumą, artėjančią mirtį, skatinamas dievobaimingumas.

Didaktinė daina apie girtuoklystę “Sanybas žmonės nevalioj buva”:

Sanybas žmonės
Nevalioj buva, (2×2)
Sani ir jauni
Arielkų gėrė. (2×2)

O dabar yra
Iš trijų vienas, (2×2)
Geria arielkų
Naktį ir dienų. (2×2)

Klausyk, kų saka
Šventa bažnyčia, (2×2)
Išmesk tų kiaułį
Iš sava gryčias. (2×2)

Bus tadu šventi
Tava nameliai, (2×2)
Bagaslovyti
Žali laukeliai. (2×2)

Kožnas pijokas
Tris griekus turi, (2×2)
Pro akuliorius
Į dungų žiūri. (2×2)

Pirmasai griekas –
Tai pijakystė, (2×2)
Antrasai griekas –
Razbainykystė. (2×2)

Trečiasai griekas
Yra sarmata, (2×2)
Kur iš jaunima
Dara necnatų. (2×2)

Katras arielkų
Gerai užyvoja, (2×2)
Peklan an žydo
Raitas nujoja. (2×2)

Žydas, pamatįs
Tas peklos mūkas, (2×2)
Kiek galėdamas
Iš peklos brukas. (2×2)

Palikite komentarą

  

  

Galite naudoti šiuos HTML kodus

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>