Lotyniški posakiai

Lotyniški aforizmai. Lotyniški žodžiai. Lotyniškos citatos. Lotyniškos frazės. Lotyniškos mintys. Lotyniškos sentencijos.

Æquo animo audienda sunt imperitorum convicia. (Seneca)
Reikia ramiai klausytis nemokšų riksmo.

Æstimandus est quisque non ex conditione, sed ex virtutibus.
Kiekvienas žmogus yra gerbtinas ne dėl užimamos vietos, bet dėl gerų darbų.

Agere considerate pluris est quam cogitare prudente. (Cicero)
Svarbiau yra apgalvotai veikti, negu protingai mąstyti.

Aliis tempora desunt, alii tempori supersunt.
Vieniems laiko trūksta, kitiems jo per daug.

Alit æmulatio ingenia.
Lenktyniavimas ugdo gabumus.

Altissima flumina minimo sono labuntur.
Giliausios upės labai tykiai teka.

Amantes – amentes. (Terentius)
Įsimylėjusieji – be galvos.

Amantium iræ amoris integratio est. (Terentius)
Įsimylėjusiųjų pyktis – meilės atsinaujinimas.

Amicitia semper prodest, amor et nocet.
Draugystė visada naudinga, o meilė (kartais) ir kenksminga.

Amicum lædere ne joco quidem licet.
Draugo negalima įžeisti net ir juokaujant.

Amicum moneas secreto, laudes palam.
Draugą bark slapta, girk viešai.

Amicus Plato, sed magis amica veritas. (Aristoteles)

Platonas yra draugas, bet tiesa – dar didesnė draugė.

Amicus stultorum similis efficietur.
Draugaudamas su kvailiais, pats tapsi panašus į juos.

Amittit proprium, qui alienum appetit. (Phaedrus)
Kas svetimo trokšta, tas praranda ir savo.

Amoris vulnus sanat idem, qui facit.
Meilės žaizdą išgydo tas, kas ją padaro.

Amor misceri cum timore non potest. (Seneca)
Negalima sieti meilės su baime.

Amor omnia vincit. (Vergilius)
Meilė viską nugali.

Amor timere neminem verus potest. (Publilius)
Tikra meilė gali nieko nebijoti.

Amor, ut lacrima, oculo oritur, in pectus cadit.
Meilė, kaip ir ašara, prasideda akyje, o įkrinta į širdį.

Aquila non captat muscas.
Erelis musių negaudo.

Arbores altæ non semper longas radices habent.
Aukšti medžiai ne visada ilgas šaknis turi.

Arcum intensio frangit, animum demissio. (Publilius)
Laužo lanką įtempimas, sielą – prislėgta nuotaika.

Ars longa, vita brevis. (Hippocrates)
Gyvenimas trumpas, menas ilgaamžis.

Asino non opus est verbis, sed fustibus.
Asilui reikia ne žodžių, o lazdų.

Asinus stramenta mavult quam aurum.

Asilui labiau patinka šiaudai negu auksas.

Audentes Deus ipse juvat. (Ovidius)
Drąsiems ir pats Dievas padeda.

Audiatur et altera pars. (Seneca)
Tebūnie išklausoma ir antroji pusė.

Audi, cerne, tace, si vis cum vivere pace.
Klausyk, stebėk, tylėk, jei nori ramiai gyventi.

Audi multa, loquere pauca.
Daug klausyk, mažai kalbėk.

Auro quæque janua panditur.
Auksu visokios durys atidaromos.

Aut amat aut odit mulier, nihil est tertium.
Moteris arba myli, arba neapkenčia, trečio kelio nėra.

Aut bene, aut nihil.
Arba gerai, arba nieko.

Aut vincere, aut mori.
Arba nugalėti, arba mirti.

Avaritia – scelerum mater.
Gobšybė – nuodėmių motina.

Avaro omnia desunt, sapienti nihil.
Gobšuoliui visko trūksta, išminčiui – nieko.

A verbis ad verbera.
Nuo žodžių prie smūgių.

Barba non facit philosophum.
Barzda filosofu nepadaro.

Beneficia non obtruduntur.

Malonė prievarta nesiūloma.

Beneficium accipere est libertatem vendere.
Malonę priimti – laisvę parduoti.

Bene habere corpore simul et animo curandum est.
Reikia rūpintis, kad būtų gera kartu ir kūnui, ir sielai.

Bis dat, qui cito dat. (Publilius)
Dvigubai duoda tas, kas greitai duoda.

Bis ille miser est, qui felix fuit.
Dvigubai nelaimingas tas, kas anksčiau buvo laimingas.

Bis peccas, cum peccanti obsequium accommodas. (Publilius)
Dvigubai nusikalsti nuolaidžiaudamas nusikalstančiam.

Bis pueri senes.
Seni žmonės dvigubi vaikai.

Bis repetita placebit. (Horatius)
Dukart pakartojus, patiks.

Boni pastoris est tondere pecus, non deglubere. (Suetonius)
Geras piemuo avis kerpa, bet ne kailį lupa.

Bonis nocet, qui malis parcit.
Kas blogųjų gailisi, tas geriesiems kenkia.

Bonum initium est dimidium facti.
Gera pradžia – pusė darbo.

Bonus intra, melior exi.
Geras įeik, geresnis išeik. [Čia ant durų reikėtų taip parašyti]

Cacatum, non est pictum.
Priterliota, o ne nupiešta.

Calumniare audacter, semper aliquid hæret.
Šmeižk drąsiai, visada kas prilips.

Canis timidus vehementius latrat, quam mordet.
Bailus šuo smarkiau loja, negu kanda.

Canities non affert sapientiam.
Žili plaukai nerodo išminties.

Capram portare non possum et imponitis bovem.
Aš negaliu ožkos panešti, o kraunate man jautį.

Carum, quod rarum.
Brangu, kas reta.

Casta ad virum matrona parendo imperat. (Publilius)

Dora žmona, paklusdama vyrui, jį valdo.

Castis omnia casta.
Tyriems viskas tyra.

Cave illum semper, qui tibi imposuit semel.
Visada saugokis žmogaus, kurs tave kartą jau apgavo.

Celsæ graviore casu decidunt turres. (Horatius)
Aukšti bokštai krinta su didesniu trenksmu.

Centum viri unum pauperem spoliare non possunt.
Šimtas vyrų negali nurengti vieno varguolio.

Cibi condimentum est fames. (Cicero)
Alkis – maisto prieskonis.

Cibus non multus, sed sæpe, nocte et die, dandus est, ut nutriat neque oneret.
Valgyti reikia duoti ne daug, bet dažnai, dieną ir naktį, kad (valgis) maitintų, o ne apsunkintų.

Claude os, aperi oculos.
Užčiaupk burną, atverk akis.

Coacta juramenta robur non habent.
Prievarta duotos priesaikos negalioja.

Cogitationis pœnam nemo patitur.

Niekas neturi būti baudžiamas už (savo) mintis.

Cogito, ergo sum.
Mąstau, vadinasi, egzistuoju. (Dekartas)

Cogit rogando, cum rogat potentior.
Galingesniojo prašymas lygus įsakymui.

Cognatus pauperi nullus.
Beturtis neturi jokių giminių.

Cognosce te ipsum.
Pažink pats save.

Comparatio non est ratio.
Palyginimas dar nėra įrodymas.

Concordet sermo cum vita. (Seneca)
Tesiderina kalba su gyvenimu.

Conditio sine qua non.
Būtina sąlyga; sąlyga, be kurios – ne.

Conjugium sine prole est quasi dies sine sole.
Santuoka be vaikų – tarytum diena be saulės.

Conscientia – mille testes. (Quintilianus)
Sąžinė – tūkstantis liudytojų.

Consolatio miserorum est habere socios.
Vargšų paguoda – draugai.

Consuetudo est altera natura. (Cicero)
Įpratimas – antras prigimimas.

Consultor homini tempus utilissimus. (Publilius)
Laikas – geriausias patarėjas žmogui.

Contra vim mortis non est medicamen in hortis.

Prieš mirties jėgą soduose vaistų nėra.

Copia ciborum subtilitatem animi impedit.
Maisto perteklius sielos švelnumą gniuždo.

Cornix cornici nunquam oculos effodit. (Macrobius)
Varna varnai niekada akių nekerta.

Corruptissima republica plurimæ leges.
Kuo blogesnė valstybinė santvarka, tuo daugiau įstatymų.

Crocodili lacrimæ.
Krokodilo ašaros.

Cui bonus est vicinus, felix illucet dies.
Kas turi gerą kaimyną, tam šviečia laiminga diena.

Cui dolet, meminit. (Cicero)
Kas kenčia, tas atsimena.

Cui prodest scelus, is fecit. (Seneca)
Kam naudingas toks nusikaltimas, tas jį ir padarė.

Cuivis dolori remedium est patientia. (Publilius)
Kantrybė – vaistas nuo visų skausmų.

Cujus regio, ejus religio.

Kieno valdžia, to ir religija.

Cum dignitate potius cadamus, quam cum ignominia serviamus.
Geriau garbingai žūti, negu gėdingai vergauti.

Cum fortuna perit, nullus amicus erit.
Kai pinigai baigiasi, nebelieka ir draugų.

Cum labor in damno est, crescit mortalis egestas.
Kai darbas yra nuostolingas, užpuola mirtinas vargas.

Cum sis mortalis, quæ sunt mortalia, cura.
Kadangi esi mirtingas, rūpinkis žemiškais reikalais.

Cupio omnia, quæ vis. (Horatius)
Trokštu, kad viskas būtų, kaip tu nori.

Curriculum vitæ. (Cicero)
Gyvenimo kelias; gyvenimo aprašymas.

Decet imperatorem stantem mori.
Karžygiui dera mirti stačiam.

Decipit frons prima multos.
Pirmas žvilgsnis daugelį apgauna.

De facto.

Faktiškai.

De jure.
Teisiškai.

Deliberando sæpe perit occasio. (Publilius)
Besvarstant dažnai prarandama proga.

Diabolus non est tam ater ac pingitur.
Velnias ne toks juodas, kaip vaizduojamas.

Dictum – factum. (Terentius)

Pasakyta – padaryta.

Dictum sapienti sat est. (Plautus)
Protingam užtenka ir vieno žodžio.

Disce parvo esse contentus.
Išmok mažu pasitenkinti.

Divide et impera!
Skaldyk ir valdyk!

Divitiae raro optimis contingunt.
Kilnūs žmonės turtų retai įsigyja.

Dixi et animam levavi.
Pasakiau, ir sielą nuraminau.

Doctrina multiplex, veritas una.
Mokslas – daugialypis, tiesa – viena.

Dolor animi gravior est, quam corporis. (Publilius)
Sielos skausmas yra didesnis už kūno skausmą.

Do, ut des.
Duodu, kad ir tu man duotum.

Ducunt volentem fata, nolentem trahunt. (Seneca)

Su noru einantį likimas veda, be noro – traukia.

Dulce et decorum est pro patria mori. (Horatius)
Malonu ir garbinga mirti už tėvynę.

Dum recte vivis, non curas verba malorum.
Kol gyveni dorai, nesijaudini dėl piktų kalbų.

Dum spiro, spero. (Ovidius)
Kol kvėpuoju, tol vilties nenustoju.

Dura lex, sed lex.
Žiaurus įstatymas, bet vis dėlto įstatymas.

E duobus malis minus eligendum est.
Iš dviejų blogybių reikia pasirinkti mažesnę.

E fructu arbor cognoscitur.
Medį iš vaisių pažįstame.

Eloquentiæ satis, sapientiæ parum. (Sallustius)
Iškalbingumo pakanka, bet išminties mažoka.

Equi donati dentes non inspiciuntur.
Dovanotam arkliui į dantis nežiūrima.

Equo ne credite, Teucri! (Vergilius)

Netikėkite arkliu, trojėnai!

Errare humanum est. (Seneca)
Klysti yra žmogiška.

Esse oportet ut vivas, non vivere ut edas.
Reikia valgyti, kad gyventum, o ne gyventi, kad valgytum.

Est solitudo mater sollicitudinis.
Vienatvė yra nerimo motina.

Etiamsi omnes, ego non.
Nors ir visi sutinka, o aš ne.

Ex ambiguo controversia nascitur.
Dviprasmiškumas sukelia ginčą.

Exire magnus e tugurio vir potest.
Ir iš lūšnelės gali kilti didelis žmogus.

Ex oriente lux.
Šviesa (ateina) iš rytų.

Feci, quod potui, faciant meliora potentes.
Padariau, ką galėjau, kas gali, tepadaro geriau.

Fer patienter onus, fac sapienter opus.

Kantriai nešk naštą, protingai dirbk darbą.

Fide, sed cui vide.
Pasitikėk, bet žiūrėk kuo (pasitiki).

Fiscus semper rapax.
Valstybės iždas visada godus.

Flebile principium melior fortuna sequetur.
Po apverktinos pradžios ateis didesnė laimė.

Fortes fortuna adjuvat. (Terentius)
Drąsiems ir laimė padeda.

Fortuna cæca est. (Cicero)
Laimė yra akla.

Fortunæ filius. (Horatius)
Laimės kūdikis.

Fortuna non addit sapientiam.
Laimė išminties neprideda.

Gaudia principium nostri sunt sæpe doloris. (Ovidius)
Džiaugsmas dažnai esti mūsų skausmo pradžia.

Geminat peccatum quem delicti non pudet. (Publilius)

Dvigubai nusikalsta tas, kuris nesigėdi savo nusikaltimo.

Habitus non facit monachum.
Abitas nepadaro vienuoliu.

Hodie mihi, cras tibi.
Šiandien man, rytoj tau.

Hominem experiri multa paupertas jubet. (Publilius)
Skurdas priverčia žmogų daug ko patirti.

Hominem quæro. (Diogenes)
Ieškau žmogaus.

Homini necesse est mori.
Žmogui reikia mirti.

Homo doctus in se semper divitias habet. (Phædrus)
Mokytas žmogus visada savyje turi turtus.

Homo homini lupus est. (Plautus)
Žmogus žmogui – vilkas.

Homo locum ornat, non locus hominem.
Žmogus vietą puošia, o ne vieta žmogų.

Homo sum, humani nihil a me alienum puto. (Terentius)

Esu žmogus ir nieko, kas žmogiška, nelaikau sau svetima.

Honores mutant mores, sed raro in meliores.
Aukštos pareigos keičia įpročius, bet retai gera linkme.

Ibi semper est victoria, ubi concordia est.
Pergalė visada ten, kur santarvė.

Ignavis semper feriæ sunt.
Tinginiams visada šventė.

Ignis aurum probat, miseria – fortes viros. (Seneca)
Ugnis išbando auksą, nelaimė – žmonių tvirtumą.

Ignoramus et ignorabimus.
Nežinome ir nežinosime.

Ignoti nulla cupido. (Ovidius)
Nežinantis neturi jokio troškimo.

Ille non vivit, qui in perpetuo mortis metu vivit.
Tas negyvena, kuris gyvena visą laiką bijodamas mirties.

Imago animi vultus est. (Cicero)
Veidas – sielos atspindys.

Imperat aut servit pecunia cuique. (Horatius)

Kiekvienas yra savo pinigų šeimininkas arba vergas.

In cavea non canit luscinia.
Narve lakštingala nesuokia.

Infortunium tuum celato, ne gaudio inimicos afficias.
Savo nelaimę slėpk, kad priešams nesuteiktum džiaugsmo.

Ingenuus animus non fert vocis verbera. (Publilius)
Kilni siela nepakenčia keiksmų.

In idem flumen bis non descendimus. (Seneca)
Į tą patį upės vandenį dukart neįbrendame.

Inimicus sapiens præstat amico stulto.
Geriau protingas priešas negu kvailas draugas.

In medio stat veritas.
Tiesa yra ties viduriu.

In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas.
Būtinuose reikaluose tebūnie vienybė, abejotinuose – laisvė, visuose – meilė.

Inopiæ desunt multa, avaritiæ omnia. (Publilius)
Varguoliui daug ko trūksta, gobšuoliui – visko.

In pace leones, in bello cervi. (Tertullianus)

Taikos metu – liūtai, karo metu – elniai.

In patria natus non est propheta vocatus.
Savame krašte pranašu nebūsi.

Intemperantia est medicorum nutrix.
Nesaikingumas – gydytojų maitintojas.

Inter bonos bene. (Cicero)
Tarp gerų gera.

Inter cæcos et monoculus rex est.
Tarp neregių ir vienakis yra karalius.

Inter dominum et servum nulla amicitia est. (Curtius)
Tarp pono ir vergo nėra jokios draugystės.

In venere semper certat dolor et gaudium. (Publilius)
Meilėje visada grumiasi skausmas su džiaugsmu.

In vino veritas, in aqua sanitas. (Plinius M.)
Vyne – teisybė, vandenyje – sveikata.

Ipsa senectus morbus. (Terentius)
Pati senatvė jau yra liga.

Jejunus venter non audit verba libenter.

Alkanas pilvas kalbų nemėgsta.

Labor doloris animi remedium est.
Darbas gydo sielos skausmą.

Mors certa, hora mortis incerta.
Mirtis – tikra, mirties valanda – netikra, t.y. žinome, kad mirsime, tik nežinome, kada.

Mors janua vitæ.
Mirtis – gyvenimo durys.

Mors laborum ac miseriarum quies est.
Mirtis – poilsis po darbų ir vargų.

Mors quidem mala non est, sed iter ad mortem miserum est.
Nors mirtis nėra pikta, bet kelias į mirtį – sunkus.

Mors somno similis est. (Cicero)
Mirtis panaši į miegą.

Mortem effugere nemo potest.
Niekas negali išvengti mirties.

Mortem optare malum est, timere pejus.
Mirties geisti – bloga, dar blogiau – jos bijoti.

Mortem timere crudelius est quam mori.

Mirties baimė yra baisesnė už pačią mirtį.

Mortem ubi contemnas, omnes viceris metus. (Publilius)
Niekindamas mirtį, nugalėsi visokią baimę.

Libenter homines id, quod volunt, credunt. (Caesar)
Žmonės mielai patiki tuo, ko geidžia.

Litterarum radices amaræ, fructus dulces. (Cicero)
Mokslo šaknys karčios, vaisiai – saldūs.

Malo apud hos esse primus quam Romæ secundus.
Geriau man čia būti pirmam negu Romoje antram.

Malo cum dignitate potius cadere, quam cum ignominia servire.
Kur kas geriau garbingai žūti, negu negarbingai vergauti.

Malo cum Platone errare, quam cum aliis recte sentire.
Geriau su Platonu klysti, negu su kitais teisingai galvoti.

Malum est consilium, quod mutari non potest. (Publilius)
Blogas tas planas, kurio negalima pakeisti.

Malum nullum est sine aliquo bono.
Nėra blogio, kurs neturėtų ko nors gero.

Malus bonum ubi se simulat, tunc est pessimus. (Publilius)

Kai blogas žmogus apsimeta geru, tada jis tampa pačiu blogiausiu.

Melius nil cælibe vita. (Horatius)
Nieko nėra geriau už viengungio gyvenimą.

Mendacem memorem esse oportet. (Quintilianus)
Melagis privalo turėti gerą atmintį.

Multa docet fames.
Badas daug ko išmoko.

Multis ictibus dejicitur quercus.
Nuo daugelio smūgių ir ąžuolas griūna.

Multi sunt vocati, pauci vero electi.
Daug pašauktų, maža išrinktų.

Mundus vult decipi, ergo decipiatur.
Pasaulis nori būti apgautas, tad tebūnie apgaudinėjamas.

Nec mortem effugere quisquam nec amorem potest. (Publilius)
Niekas negali pabėgti nei nuo mirties, nei nuo meilės.

Nemo potest dominis pariter servire duobus.
Niekas negali tuo pat metu dviem ponams tarnauti.

Nescias, quod scis, si sapis.

Jei esi protingas, tylėk, kad ir žinai.

Nihil est annis velocius. (Ovidius)
Nieko nėra greitesnio už metus.

Nil novi sub sole.
Nieko nauja nėra po saule.

Nolite judicare et non judicamini.
Neteiskite ir nebūsite teisiami.

Non omnes sancti, qui calcant limina templi. (Varro)
Ne visi, kurie mindžioja šventovės slenksčius, yra šventi.

Non tam præclarum est scire Latine, quam turpe nescire. (Cicero)
Ne taip gražu mokėti lotyniškai, kaip gėda nemokėti.

Nulla regula sine exceptione. (Cicero)
Nėra taisyklės be išimties.

Omnia mea mecum porto.
Visa, ką turiu, nešuosi su savimi.

Omnia mutantur, nihil interit. (Ovidius)
Viskas kinta, niekas nežūva.

Omnia præclara rara. (Cicero)

Visa, kas puiku – reta.

Omnis canis in porta sua magnus est latrator.
Kiekvienas šuo savo tarpuvartėje drąsiai loja.

Omnium graduum difficillimus primus.
Iš visų žingsnių sunkiausias pirmutinis.

“Oportet” est mala herba.
(Žodis) “reikia” yra piktžolė.

O præclarum ovium custodem lupum! (Cicero)
O, koks puikus avių sargas vilkas!

Optimum cibi condimentum fames est.
Geriausias maisto prieskonis – alkis.

Optimum medicamentum quies est. (Celsus)
Geriausias vaistas – poilsis.

Oscitante uno deinde oscitat et alter.
Vienam žiovaujant, ima žiovauti ir kitas.

Pauper est, cui sua non sufficiunt.
Vargšas tas, kuriam neužtenka to, ką turi.

Pauperibus deesse peccatum est.

Vargšams nepadėti – nuodėmė.

Pauper ubique jacet, dives ubique placet.
Vargšas visur žeminamas, turtuolis visur vertinamas.

Pecuniæ imperare oportet, non servire. (Seneca)
Pinigams reikia įsakyti, o ne tarnauti.

Pecunia non olet. (Suetonius)
Pinigai nekvepia.

Per angusta ad augusta.
Per sunkumus į aukštumas.

Per aspera ad astra. (Seneca)
Per kančias į žvaigždes.

Perfer et obdura! Labor hic tibi proderit olim. (Ovidius)
Iškęsk ir būk tvirtas! Kada nors šis darbas bus tau naudingas.

Pericla timidus etiam quæ non sunt videt. (Publilius)
Bailys pavojus mato ten, kur jų nėra.

Periit, qui virtutis viam deseruit.
Kas išklydo iš doros kelio, tas žuvęs.

Peritis in sua arte credendum est.
Patyrusiais savo srityje reikia pasitikėti.

Per risum multum cognoscimus stultum.
Kvailį iš didelio juoko pažįstame.

Pessimum inimicorum genus – laudantes. (Tacitus)
Blogiausia priešų rūšis – pataikūnai.

Piscem natare doces.
Mokai žuvį plaukti.

Plenus venter non studet libenter.

Sotus pilvas tingi dirbti.

Plurimos annos, plurimos!
Ilgiausių metų, ilgiausių!

Plus potest asinus negare, quam philosophus probare.
Asilas gali daugiau paneigti, negu filosofas įrodyti.

Poëtæ nascuntur, oratores fiunt.
Poetais gimstama, kalbėtojais tampama.

Post negotium jucundum otium.
Po darbo malonu pailsėti.

Post tenebras lux.
Po tamsos – šviesa.

Post vinum lac, testamentum fac.
Jei gersi po vyno pieną, rašyk testamentą.

Præstat honesta mors turpi vitæ. (Nepos)
Geriau garbingai mirti, negu nedorai gyventi.

Præstat nobis mori, quam servire. (Cicero)
Geriau mums mirti, negu vergauti.

Præstat sero, quam nunquam.
Geriau vėliau negu niekad.

Primos in orbe deos fecit timor.
Pirmuosius dievus pasaulyje sukūrė baimė.

Quælibet vulpes caudam suam laudat.
Kiekviena lapė savo uodegą giria.

Qualis dominus, talis servus.
Koks ponas, toks ir tarnas.

Qualis pater, talis filius.

Koks tėvas, toks ir sūnus.

Qualis vita et mors ita.
Koks gyvenimas, tokia ir mirtis.

Quam parva sapientia regit mundum!
Kokia maža išmintis valdo pasaulį!

Quam timidus est, paupertatem qui timet!
Koks bailys yra tas, kuris bijo skurdo!

Quem dii diligunt, adolescens moritur. (Plautus)
Tas, kurį myli dievai, miršta jaunas.

Quem dii odere, pædagogum fecere.
Ko dievai neapkentė, tą pedagogu padarė.

Qui lavat asinum, perdit aquam et saponem.
Kas prausia asilą, tas be reikalo eikvoja vandenį ir muilą.

Qui multum habet, plus cupit. (Seneca)
Kas daug turi, tas daugiau geidžia.

Qui nescit dissimulare, nescit regnare.
Kas nemoka veidmainiauti, tas nemoka ir viešpatauti.

Quisque suos patimur manes. (Vergilius)

Kiekvienas kenčiame savas baisias kančias.

Qui timide rogat, docet negare. (Seneca)
Kas nedrąsiai prašo, moko duoti neigiamą atsakymą.

Quod dubitas, ne feceris.
Kuo nesi tikras, nedaryk.

Quod est in animo sobrii, id est in lingua ebrii.
Kas blaiviam širdyje, tas girtam ant liežuvio.

Quod habet, non numerat.
Ką turi, to nevertina.

Quod hodie non est, cras erit.
Ko šiandien nėra, rytoj bus.

Quod licet Jovi, non licet bovi. (Seneca)
Kas leidžiama Jupiteriui, neleidžiama jaučiui.

Quod nescias, damnare summa est temeritas.
Didžiausia kvailybė smerkti tai, ko nesupranti.

Quod tibi fieri non vis, alteri ne feceris.
Nedaryk kitam to, ko nenori, kad tau būtų daroma.

Quum promiseris, facias. (Seneca)

Jei prižadėjai, ištesėk.

Recta via brevissima est.
Tiesus kelias – trumpiausias.

Redde quod debes. (Petronius)
Grąžink, ką privalai.

Repetitio est mater studiorum.
Kartojimas yra mokymosi motina.

Roma locuta, causa finita.
Roma pasakė – ginčas baigtas.

Sæpe nihil inimicius homini, quam sibi ipse.
Dažnai žmogus pats sau didžiausias priešas.

Sæpius locutum, nunquam me tacuisse pœnitet.
Dažnai gailiuosi, kad kalbėjau, kad tylėjau – niekada.

Salus publica suprema lex. (Cicero)
Viešas gėris – aukščiausias įstatymas.

Sibi imperare maximum imperium est, sibi servire – gravissima servitus. (Seneca)
Sau įsakyti – aukščiausia valdžia, sau vergauti – sunkiausia vergija.

Sic transit gloria mundi.

Taip praeina pasaulio garbė.

Si invitus pares, servus es, si volens – minister.
Jei nenoromis paklūsti – esi vergas, jei su noru – esi tarnas.

Similis simili gaudet.
Toks tokiu džiaugiasi.

Simulans amicum inimicus inimicissimus.
Pats pavojingiausias priešas yra tas, kuris apsimeta draugu.

Sine Cerere et Libero friget Venus. (Terentius)
Pažodžiui: Be Cereros ir Liberio Venera šąla; prasmė: be duonos ir vyno meilė ataušta.

Sine doctrina mors est quasi mortis imago.
Be mokslo gyvenimas yra tarsi mirties paveikslas.

Si tacuisses, philosophus mansisses.
Jei būtum tylėjęs, būtum likęs filosofas (būtume nepastebėję tavo kvailumo, atvirkščiai, galvotume, kad tyli, nes esi labai protingas).

Sit omnis homo velox ad audiendum, tardus ad dicendum.
Tebūnie kiekvienas žmogus greitas išklausyti, lėtas kalbėti.

Sit tibi terra levis!
Tebūnie tau lengva žemė! (posakis laidotuvių prakalboje ir antkapių įrašuose)

Si vis amari, ama. (Seneca)

Jei nori, kad tave mylėtų, pats mylėk.

Si vis me flere, dolendum est primum ipsi tibi. (Horatius)
Jei nori, kad aš verkčiau, tai pirma tau pačiam reikia pakentėti.

Si vis pacem, para bellum.
Jei nori taikos, ruoškis karui.

Si vis vincere, disce pati.
Jei nori nugalėti, išmok kentėti.

Sol lucet omnibus.
Saulė šviečia visiems.

Spes inopem, res avarum, mors miserum levat. (Publilius)
Viltis paguodžia vargšą, turtas – gobšuolį, mirtis – nelaimingąjį.

Spina etiam grata est, ex qua spectatum rosa. (Publilius)
Net ir spygliai malonūs, jei tarp jų matyti rožė.

Spiritus flat ubi vult.
Dvasia dvelkia kur nori.

Spiritus promptus est, caro infirma.
Dvasia ryžtinga, kūnas silpnas.

Stulti timent fortunam, sapientes ferunt.

Neprotingieji likimo bijo, protingieji – ištveria.

Stultorum infinitus est numerus.
Kvailių skaičius – begalinis.

Stultorum plena sunt omnia. (Cicero)
Kvailių visur pilna.

Stultum facit fortuna, quem vult perdere. (Publilius)
Likimas atima protą iš to, kurį nori pražudyti.

Sunt bona mixta malis, sunt mala mixta bonis.
Yra gerų dalykų, sumišusių su blogais, ir blogų – su gerais.

Tacuisse sæpe melius est, quam admonere.
Dažnai geriau patylėti, negu patarinėti.

Talis pater, talis filius.
Toks tėvas, toks ir sūnus.

Tempora mutantur nos et mutamur in illis.
Laikai keičiasi, ir mes su jais keičiamės.

Tempora su fuerint nubila, solus eris. (Ovidius)
Jei ateis tau sunkūs laikai, liksi vienas.

Tempore felici multi numerantur amici.

Laimingi laikai – gausūs draugai.

Tempus ipsum affert consilium.
Pats laikas duos patarimą.

Tempus vulnera sanat.
Laikas gydo žaizdas.

Timeo Danaos et dona ferentes. (Vergilius)
Bijau danajų (graikų), net ir dovanas nešančių.

Timor pedibus addit alas.

Baimė kojoms prisega sparnus.

Tot homines, tot sententiæ.
Tiek žmonių, tiek ir nuomonių.

Turbato melius capiuntur flumine pisces. (Ovidius)
Drumstame vandenyje geriau gaudomos žuvys.

Ubi concordia, ibi victoria.
Kur santaika, ten pergalė.

Ubi fumus, ibi ignis.
Kur dūmai, ten ugnis.

Ultra posse nemo obligatur.
Niekas neįpareigojamas daryti neįmanomo.

Una domus non alit duos canes.
Vienam namui nereikalingi du šunys.

Undique ad inferos tantumdem viæ est. (Cicero)
Kelias į požemio karalystę iš visur vienodas.

Usus magister est optimus. (Cicero)
Patirtis yra geriausias mokytojas.

Ut salutas, ita salutaberis.

Kaip sveikini, taip ir būsi sveikinamas.

Ut sis nocte levis, sit tibi cena brevis.
Jei nori, kad naktis būtų lengva, tegu vakarienė būna trumpa.

Vacua vasa plurimum sonant.
Tušti indai labiausiai skamba.

Verba docent, exempla trahunt.
Žodžiai moko, pavyzdžiai traukia.

Verba volant, scripta manent.
Žodžiai nuskrenda, raštas lieka.

Vincula da linguæ, vel tibi vincla dabit.
Supančiok liežuvį, arba jis tave supančios.

Vita est nobis aliena magistra. (Dionysius)
Iš svetimo gyvenimo mokomės.

Vitæ summa brevis spem nos vetat inchoare longam. (Horatius)
Trumpas gyvenimas kliudo mums kurti tolimus planus.

Vita misero longa, felici brevis. (Publilius)
Varguoliui gyvenimas ilgas, laimingajam – trumpas.

Vitiat lapidem longum tempus.

Per ilgą laiką ir akmuo apželia.

Vive memor, quam sis ævi brevis. (Horatius)
Gyvenk ir atmink, koks gyvenimas trumpas.

Vivos voco, mortuos plango, fulgura frango.
Gyvuosius šaukiu, mirusiuosius apverkiu, žaibus tramdau (užrašas ant senovės varpų).

Vox clamantis in deserto.
Dykumoje šaukiančiojo balsas.

Vox populi, vox Dei. (Seneca)
Liaudies balsas – Dievo balsas.

Vulpes pilum mutat, non mores. (Suetonius)
Lapė kailį keičia, ne būdą.

Palikite komentarą

  

  

Galite naudoti šiuos HTML kodus

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>