52. Vestuviniai sveikinimai

Piliastrų marmuras baltuoja.
Altorių maldos klupdo Jus
Ir angelai Jums giesmę groja,
Paliesdami sparnais varpus.

Palaimos žvilgsnis virš krūtinių
Nuslys į dangų pro žvakes,
O tyros maldos lies žvaigždynus
Ir meilės dvasioj amžiais degs.

Mes linkim laimės amžinos
Klestėjimui jaunos šeimos!

51. Vestuviniai sveikinimai

Rožinio aromato pripildytas vestuvių rytmetis daugelį metų lydės Jūsų prisiminimus.
Laikas, subrandinęs Jus abu didingai gyvenimo permainai, liks tik Jūsų nuotraukose ir bendruose pokalbiuose.
Šis rožių svaigulio šaltinis bus neišsemiama versme, iš kurios visą gyvenimą semsitės įkvėpimo meilei ir skrydžiui į laimę.

Sveikiname Jus, brangūs Jaunieji, ir linkime sukurti nepaprastą šeimą, kurioje būtų apvainikuoti bendrumu saulėlydžiai ir aušros.
Linkime savo laimės skrydyje visuomet jausti vienas kito sparnus.
Linkime dangaus aukštybių platumas paversti savo gyvenimo erdvėmis, kuriose atrastų vietą gėris ir pasitikėjimas, džiaugsmas bei darna.
Linkime amžinos šeimyninės laimės!

50. Vestuviniai sveikinimai

Nuneški meilę baltojoj rožėj,
Kur žvakių alpstanti liepsna…
Ir priesaikos auksiniai žodžiai
Taps nuotakos širdy daina.

Orkestrų gaudesy Jūs dviese šoksit
Priglaudę meilę tarp savęs…
Tad dviejų laime mums pamokit
Priversdami žvaigždes užgest.

Laimingas būk sukūręs šeimą! —
Dainuokit dviese meilės dainą!

49. Vestuviniai sveikinimai

Iš stebuklingos jaunystės
Gražiausią gėlę sau skini.
Užmiršęs mūs visų draugystę,
Karalius mylimai esi.

Nesapnavai ir nesvajojai,
Kad būsi Tu šeimos galva.
Todėl jos prievolė naujoji —
Prisiekus būt ištikima.

Kaip gaila, kad draugus palikęs
Vienišiaus dalią užmiršti…
Bet šis sprendimas bus pavykęs,
Nes mūsų saitai amžini.

Senos draugystės neišduoki
Nors Tu dabar jau susituokęs!..

48. Vestuviniai sveikinimai

Auksiniais tiltais meilę neškit,
Gyvenkit laimės danguje
Ir lai šeimos žvaigždynai klesti
Žmonos ir vyro glėbyje.

Nesužalokit meilės jausmo
Piktumo žodžiais kai kada
Ir nesuteikit širdžiai skausmo,
Šeimoj gyvendami drauge.

Auksiniais tiltais meilę neškit
Ir lai šeimos žvaigždynai klesti.

47. Vestuviniai sveikinimai

Ne dėl idėjų žmonės veda,
Ne dėl sparnų jauniems dangus —
Tiesiog mylėt puiku ir gera
Pajutus skonį būt kartu.

Į druską padažykit duoną
Ir prisiminkit, kaip sūru,
Kad nesijaustų niekas “ponu”
Tarp dviejų virtusių Vienu.

Paduokit savo meilei ranką —
Jai Jūsų dviejų nepakanka.

46. Vestuviniai sveikinimai

Sukūręs šeimą tvirtas būk
Lyg ąžuolų žalia giria,
Nes uošvienė Tave išplūs
Ir uošvis neužtars varge…

Paėmęs žmoną, geras būk,
Nes Tavo priesaika duota,
Kad negalėsi jaunas dūkt,
Kad Tavo laimė surišta.

Žinok, laikysi tris kampus
Vaikais, žmona ir uošviene…
O kai ketvirtas kampas grius
Tuomet Tave mes guosime.

Jaunystės vyriška dvasia
Iš vyrų neatimama!

45. Vestuviniai sveikinimai

Jei Tu neturėsi šunelio,
Tai jo nenunuodys draugai
Ir neišgirsi, kaip kleba
Vien priešai už durų dažnai.

Jeigu Tu neisi į kelią —
Tai jo nebeperbėgs katė…
Ir Tu nebijosi net velnio,
Jei uošvė žentelio gailės.

Jei nerašysi Tu laiško —
Tai jo neskaitys juk kiti…
Tik žentui ir uošvei bus aišku —
Dėl visko kaimynai kalti…

Jei neturėsi Tu namo —
Tai dūmų ten niekad nebus,
Žmonos, kuri vyrą apgavo
Ir išmetė lauk iš namų.

44. Vestuviniai sveikinimai

Anksčiau už žemę šiandien nubudo saulė ir savo šiluma užliejo naująjį Judviejų pasaulį.
Su ypatingu jauduliu abu pajutote aukso gijų susiliejimą savo jaunose širdyse.
Vidinis virpulys įtempė du liaunus, nepatyrusius kūnus, tarsi naujo muzikos instrumento stygas.
Nuo mažiausio prisilietimo žodžiais, žvilgsniais ar mintimis,
Jūsų jaunystės sielos pakyla į debesis sparnuotais laimės paukščiais, kur Jūs susipinate į vieną kūną.

Lai Saulė pažadinusi Jus naujam gyvenimui niekada neužtemsta ir nepraranda šilumos.
Siekdami dviejų žmonių tobulumo harmonijos, nutiesite šviesius takus savo būsimiems vaikams,
O tai reiškia, kad du pavirtę į viena, bus Jūsų laimės paukštis.

43. Vestuviniai sveikinimai

Iš tų paikysčių, kur jaunystė šėlo
Išėjote abu kartu…
Todėl pajauskite dar kartais gėlą,
Pamatę buvusius draugus.

Į meilės muziką nuveskit
Balčiausius angelus dangaus,
Į šventės puotą veskit dviese
Draugus, kurie pasveikint lauks.

Palaimos šydą užsimetę
Praeikit dviese tarp žmonių,
O mes sušuksim “Jūs jau vedę!”
Laimingi būkite kartu.

42. Vestuviniai sveikinimai

Jums šventą ugnį iš Tėvų namų atnešę,
Uždegsim židinį, kuris neblėstų širdyse,
Be atvangos jį kurstykit — tegu negęsta —
Įžiebkit jį liepsnojančia šeimynine darna.

Tegu gerumo židinys lydės daugybę metų,
Ramybe ir supratimu lai šildys Jus liepsna.
Tuomet gyvens namuos šviesi dora lyg saulė,
O dvi sujungtos meilės širdys nuolat bus drauge.

Augindami vaikus, jiems perduokit namų jaukumą,
Kurį su ašarom Jūs dviese prisiminsite dažnai.
Jiems leiskit meilės židinį brangint ir saugot,
Tegu padovanotą ugnį puoselės šventai.

41. Vestuviniai sveikinimai

Skamba varpinės rotušių bokštuos!
Trimituoja danguj Angelai!
Veža piršlį melagį Jo pokštuos
Sidabriniai jaunikio žirgai.

Lyg šventykloje žvakė įkaitus
Tirpsta laimė balta suknele.
Tyra meilė nutvieskus Jos veidus
Vainikuos aureole šventa.

40. Vestuviniai sveikinimai

Mes linkime, kad nenustotumėt meilės jausmo,
Kad neprarastumėt humoro,
Kad jus lydėtų apgalvoti siekiai,
Kur bendra nuomonė taptų troškimų ašimi.

Daugybė šeimų pradeda gyvenimą linkėjimų gausoje,
Bet tik nedidelei jų daliai tenka laimė pajusti išsipildymų euforiją.
Gal kam nors stinga supratimo, o gal kas nors neišsaugo duotos priesaikos.
Tačiau šeimyninės laimės viltis gyvuoja tūkstantmečiais
Ir šaukia jaunus žmones pratęsti žmonijos giminę.
Būkite laimingi!

39. Vestuviniai sveikinimai

Kai takai realybės ant žemės išnyksta
Lyg sparnai pakylėja širdimi link žvaigždžių
Stebuklus dovanoja gražuolė Jaunystė —
Po vaivorykštės tiltu žmonės vaikšto po du.

Skelbia varpinės visos apie meilės stebuklą! —
Saulė lietų bučiuoja tarp baltų debesų…
Jei po daugelio metų tokios meilės nebūtų,
Vėl vaivorykštės kelio Jūs ieškokit abu.

Lai laimingas gyvenimas neša Jus vingiais,
Nemunais ir vilnelėm širdingų jausmų.
Ne iliuzijų miestais, o toliais didingais
Eikit naktį ir dieną per pasaulį kartu.

38. Vestuviniai sveikinimai

Į tolumas nueina žmonės,
Kitiems kelius pramindami.
O meilės kelias, jis kiekvieno kitas,
Ir ji tik pats surast gali.

Sunku, oi būna! Daužo kojas
Ir širdį akmenys pikti.
O reikia eiti neparpuolant
Ir draugą saugojant kely.

Gyvenkite abu kaip žmonės,
Nesusmulkėję, dideli.
Tegul vaikų vaikai iš Jūsų pasimokys,
Gyvenime suklysti negali.

Nuneškit meilės trapų žiedą
Lig pat senatvės, lig gilios.
Šypsokitės abu pavasariais
Ne tik džiaugsme, bet ir varguos.