59. Išleistuvių sveikinimai

Ir eglės vėl šlamės čia prie mokyklos,
O jų šešėliai dengs praėjusius metus.
Bus pamokos, skambės skambutis,
Tik mūsų čia jau nebebus.

58. Išleistuvių sveikinimai

Kaip pavasarį tirpstantis sniegas,
Kaip negrįžtantis aidas dainos…
Taip tos klasėj praleistosios dienos
Nebegriš, nebegriš niekados.

57. Išleistuvių sveikinimai

Linksma suspausti gavus atestatą…
Paliksi klasę, suolus, kur vargai,
Išeisi ten, į gyvenimą, kur stato,
Bet vėl paklausi kur draugai.

Draugai… Jau jie bus išblaškyti.
O klasė?.. Klasė jau kitų.
Atmink šie žodžiai bus rašyti
Vienos iš buvusių draugų.

56. Išleistuvių sveikinimai

Nepamirški draugų Tu ir klasės,
Prisiminki mokyklos takus.
Niekur nieko gražesnio nerasi,
Už mokyklinius savo metus.

Kuo greičiau svajojom būt suaugę,
Skubom išsiskirt su mokykla.
Tik retai kada mes pagalvojam,
Kad negriš prabėgę dienos niekada.

55. Išleistuvių sveikinimai

Mes išeisim visi, tyliai duris užversim,
Gal ištarsim “sudie” paskutinį, nebegrišim daugiau.
Vėjas plaukus taršys,
Jis užneš tuos takus, kur išmynėm.

Ir skambutis skardus, mus nešauks kas dieną,
Mes išskrisim, kaip paukščiai, išmokė skraidyti.
Gal sugrišim dar čia, į klases tas tuščias,
Bet sugrižę svečiais pasijusim…

54. Išleistuvių sveikinimai

Tu juk nepamirši vaikiškų išdaigų,
Savo mokslo metų ir senų draugų,
Kurie tartum mintys šiandien išsisklaido,
Nors širdy ir daros neapsakomai sunku…

Rytais neskambės jau mokyklos skambutis,
Staiga nutruks mums ši gija.
Paklydę mes kaip rudeniniai paukščiai,
Kažin kur laimę rasim savo kelyje…

O klasėje atrodys taip, kaip buvę
Senų suolų eilė, juoda lenta.
Ir sakinys lyg užrašytas vakar
Su ta pačia gramatine klaida.

53. Išleistuvių sveikinimai

Lekia Jūsų dienos taip kaip mėnesienos,
Kartais duš dar viltys tylumoj…
Skauduliu išsprūs gal abejonių dienos —
Šauksmo aimana Jums uždainuos.

Lai neleidžia klupti brolis ir seselė —
Žmogiška svajonė — Jums visiems.
O sparnai dėl tikslo dega lai saulelėj,
Tirpdo siekiuose bendros lemties.

52. Išleistuvių sveikinimai

Mes pirmą raidę, pirmą knygą prisiminę
Albumą vartome ir jaudulys graudus
Nubėga ašarom į seną rašalinę,
Kad apkabintume laiškais mielus draugus.

Pirmasis mokytojas nuotraukoj toks rimtas
Ir mokykla nepaprastai miela, graži…
Atrodo, eitum per gatves atgal sulytas,
Bet mūsų tiltai ir keliai ten uždari.

Brangieji mano — Mokytojai ir Bičiuliai,
Draugai iš vieno suolo, gatvės ir namų —
Nors tiltai praeities seniai, seniai sulūžę,
Ten puokštę ir skambutį širdimi nešu.

51. Išleistuvių sveikinimai

Skriskit, mūsų paukšteliai,
Skriskit, mūsų vaikai,
Mes su virpančiom rankom
Atversim Jums langus.

Nežabotasis žirgas
Skrieja vėjo takais,
Neša gėrį ir blogį
Į gyvenimo dangų.

Nemylėkit be laiko —
Paskrajokit prieš tai.
Saiką laimei žinokit
Ir vertinkit žmogų!

Kai gyventi išmoksit —
Pasikeis šie laikai
Ir tik tas nugalės,
Kas valdys savo norus.

50. Išleistuvių sveikinimai

Mus pavasaris kviečia mokyklon
Susirinkti į mielas klases,
Ir koridoriuj juoktis, ir krykštaut,
Valsui kviesti draugus ir drauges.

Paskutinįkart valsą sušoksim,
Tegu vėjas atvers mums duris.
Šiąnakt vaikišku juoku kvatoki —
Mūsų liūdesio žaizdos užgis.

Didenybe, kviečiu Jus pašokti
Ir pakrykštauti juoku vaikų.
Lai be rūpesčio metai ilgoki
Neprimins mums jaunystės klaidų.

Mokykla, mums buvai Karalienė,
O mes buvome princais mažais —
Pripažinti privalom kiekvienas,
Kad mylėsim Tave amžinai.

49. Išleistuvių sveikinimai

Nebeliks Tavo juoko mokykloj,
Nebeskins nieks alyvų baltų.
Pirmas meilės raštelis nukritęs
Lauks po suolu dabar jau kitų.

Netrupės kreidoje baltos raidės,
Nevarys jau už durų Tavęs…
Nebijosi Tu „šperą“ sumaigęs,
Kad vėl gėdą turėsi iškęst…

Išleistuvės — ir visko čia gaila.
Kaip gyvenime Tau nepaklyst?
Padarytum ne kartą dar klaidą,
Kad galėtum į klasę sugrįžt.

47. Išleistuvių sveikinimai

Skriskit kylančion saulėn jaunystės,
Mintimis ją užliekit iš meilės širdžių.
Žaroje lai ištirpsta skaisčiausia draugystė,
Lai idėjų sparnai degs darbais dėl žmonių.

Žmogaus viltys liepsnoja dėl siekių
Tartum degančios plunksnos ugningam danguj.
Žmonėmis tad išlikit ir eikit į priekį,
Amžiais būkit dorais dėl idėjų bendrų.

46. Išleistuvių sveikinimai

Po mažytį lašelį Tėvų patirties
Ir po ašarą laimės sunešim Jums saujom.
Mes supilsim šiuo gėriu vandenyną vilties —
Visa tai Jums sutaupę, kol gyventi užaugot.

Po mažytį taškelį nuo žemės savos,
Ir po trupinį mažą nuo tėviškės stalo —
Mes supilsime gėrį, kokio nieks neparduos,
Nes Jus mylim, tausojam ir gerbiam be galo.

45. Išleistuvių sveikinimai

Mes paliekam Tave, Mokykla,
Mes išeinam į didelį kelią.
Paskutinė praeis pamoka,
Nuskambės paskutinis varpelis.

Apipintas alyvų žiedais
Suvirpės pirmokėlio rankelėj,
Tas skambutis mus kvietęs kadais
Į mokyklą iš glėbio Tėvelių.

Spaudžia gomurį, daužos širdis —
Patikėti negalim…
Nejaugi Mes tokie dideli ir tvirti?
Tarsi miškas — mes medžiai suaugę.

Paskutinis skambutis skambės —
Pirmą kartą mums širdis skaudės.

44. Išleistuvių sveikinimai

Išbandymų kely didžiulė šventė —
Gyvenimo egzaminus laikai.
Vidinis jaudulys pavargo kentęs —
Lapus užvertę tyli sąsiuviniai.

Dėl pažymių tikrai nebesijaudink —
Tu moki juk labai gerai.
Likimas Tau dažnai „pridės“ ir „daugins“ —
„Atims“ tik netesėti pažadai.

Kas gali asmenybę Tavo vertint? —
Ne visada ateina pasiekimai greit.
Svarbiausia, Tu mokėk savy pažadint
Esminį tikslą: kas pradėta — reikia baigt.

Išbandymų kely didžiulė šventė —
Egzaminas į savo lemtį!