384. Gimtadienio sveikinimai

Antroji Mama, geros Jūsų rankos
Ne kartą dirbo darbus už mane.
Tylėjo lūpos rausvos, mielos, kantrios,
Net kai užgaudavo mana klaida.

Geroji Mama, rūpesčių prijuostėj
Jūs supot mano meilę ir vaikus,
Ir Jūsų rankos mano skriaudą glostė,
Kaskart primindamos moters vargus.

Brangi marčios likimo užtarėja,
Gailėjusi manęs labiau, negu sūnaus,
Nepatirtoj dalioj manęs gailėjot…
Už tai meldžiu palaimos iš dangaus.

Mieloji mano Vyro Motinėle,
Už meilę — dovanoju anūkėlį.

382. Gimtadienio sveikinimai

… keliu taurę už Jūsų žmoniškumą!..
… keliu taurę už Jūsų ryžtingumą!..
… keliu taurę už Jūsų dosnumą!..
… keliu taurę už Jūsų atvirumą!..
… keliu taurę už Jūsų nuoširdumą!

Branginu Jus ir tausoju, nes po daugelio metų gyvenimo
Jūsų šeimoje galiu tvirtai pasakyti, jog esate šeimyninės
laimės ašis. Tegu sukasi apie Jus mūsų sėkmės verpetai, o
mes su pasitikėjimu remsimės į Jus, brangus Uošvi. Teaplanko
vis dažnesnių švenčių jaudulys Jūsų širdį ir užlieja
palaimos jausmas, kurio nusipelnėte savo nuostabiais darbais,
brangus Uošvi.
… keliu taurę už Jūsų pasitikėjimą!..
… keliu taurę už Jūsų paramą!
… keliu taurę už Jūsų supratimą!
… keliu taurę už Jūsų laimę!
… keliu taurę už Jūsų gyvenimą!

380. Gimtadienio sveikinimai

Leiskite padėkoti už lengvą gyvenimą Jūsų namuose.
Kai tekėjau už Jūsų Sūnaus, niekada nesitikėjau tokio nuoširdaus
Jūsų pritarimo. Kai peržengiau Jūsų namų slenkstį,
nesitikėjau Jūsų rūpesčio mūsų jauna, nepatyrusia šeima,
nesitikėjau tiek daug pamokymų ir patarimų, nesitikėjau,
kad darbuositės su manimi, o dažnai ir už mane. Atrodė,
kad mylėti gali tik mama.

Lai žydi Jums mano užaugintos gėlės. Lai klauso Jūsų
mūsų vaikai — Jūsų anūkai. Lai stiepiasi į saulę mūsų bendri
džiaugsmai ir gyvenimiška kasdienybė. Tegu nušvinta
Jūsų akys mūsų namuose. Geroji Motinėle, turite žinoti, kad
esate man labai brangi ir artima, kad rūpinsiuos Jumis, kol
būsiu gyva. Linkiu Jums laimės!

379. Gimtadienio sveikinimai

Linkiu Jums daug sveikatos gražiausiuos Jūsų metuos.
Linkiu dar daug stiprybės ir tėviškos kantrybės.
Linkiu naktų bemiegių prie lopšio anūkėlių,
Kad jos žvaigždes primintų, kurios dar vis kankintų

Senais prisiminimais, kai buvot dar vaikinas.
Ir kad priblėsus meilė pakeltų vėl į laimę —
Pajauskite pilnatvę, o ne širdies vienatvę,
Pajauskite didybę ir artimų vienybę.

Skiriu Jums sėkmės tostą už Tėvužėlio postą!
Keliu Jums laimės taurę už Tėvužėlio garbę!

378. Gimtadienio sveikinimai

Niekaip kitaip negalėčiau pavadinti savo uošvio — visų
mūsų gerbiamo žmogaus, mūsų artimų šeimyninių santykių
globotojo ir puoselėtojo — tik antruoju Tėvu. Dėkoju, brangus
Uošvi, už gausą ir dėmesiu apvainikuotą mūsų gyvenimą.
Dėkoju už nuolatinį rūpestį anūkais.
… palinkėkite mano Uošviui sveikatos visa širdimi…
… palinkėkite mano Uošviui laimės daugybe žvilgsnių…
… palinkėkite mano Uošviui meilės visa krūtine…
… palinkėkite mano Uošviui vilties daugybe laimingų gyvenimų ir lemčių…
… visi pakelkime taures už mano Uošvį ir sudainuokime
Jam gyvenimo dainą „Ant kalno mūrai, joja lietuviai“…

377. Gimtadienio sveikinimai

Vyriškiausia padėka Tau, Uošvi, ne dygliuota rožių puokštė
Ir ne mano keli žodžiai — ne karalius aš, ne ložėj…
Ačiū Tau už pritarimą ir už nebesikišimą.
Ačiū Tau už stiprią ranką ir kad visko mums pakanka.

Jei medžioti kada eisiu, Tavęs draugu nepakeisiu.
Jei žvejosiu dieną, naktį — ten gali ir Tu nukakti,
Nes prie darbo manęs vieno Tu nepalikai nė dienai.
Jei sustojai pailsėti, tai ir man neleidai „sėti“…

Tau, Tėvuk, linkiu sveikatos ir tegu visi pamato,
Kad, kur Uošvis — ten ir žentas! Ir todėl čia kartais „šventa“…

376. Gimtadienio sveikinimai

Gėlėta vasara Jumyse jau žydi daugel metų,
Bet laikas dar nesiruošia čia rudenėt.
Ilgai brandintą nuoširdumo turtą nešat,
Dėmesingumą dovanodama šeimoj visiems.

Laiminga pulkit pavasariniam vėjui ant krūtinės,
Tegu svajonių akys nepravirksta danguje!
Tarp artimųjų ir draugų Jūs būkite laiminga,
Nors sidabruoja ne viena plaukų gija.

Antroji mano Mama, leiskite nuoširdžiai apkabinti —
Mūsų šeimos vainiką meilės padėkom nupinti.

375. Gimtadienio sveikinimai

Tegu šventė įsilieja į kasdienybę. Lai niekas nesikeičia
mūsų santykiuose niekada. Jums padėsiu taip, kaip Jūs padedate man.

Nenukris tiek rudens lapų, kiek galiu jų nušluoti nuo
Jūsų takų. Neprisnigs tiek puraus balto sniego, kiek galiu jo
nukasti nuo Jūsų kelio. Neprilis tiek lietaus, kiek galime
drauge žvaigždžių suskaičiuoti.

Aš dėkoju Jums už pasakojimus apie jaunystę, už ramybę,
kurią sukūrėte vardan manęs — savo marčios. Dėkoju
už laisvę, kurią padovanojote prižiūrėdama anūkus —
mano ir Jūsų Sūnaus vaikus. Esate nepaprasta moteris.

Būkite laiminga ir linksma. Būkite mums gyvenimo saule.
Būkite amžinoji mūsų paguoda.

374. Gimtadienio sveikinimai

Kada šimtamečiai miškai atlaiko audras ir vėjus — niekas
nesistebi. Taip turi būti — tai didžiulė galybė, įleidusi
šaknis į žemę. Tačiau, kai vienišas laukų medis atlaiko rudens
vėtras ir žiemos pūgas, nepasiduodamas speigų galybei
ir lietaus žvarbumui, stebisi visi. Mano Uošvi, Jūs visada
stebinote savo galiūno būdu.

Todėl sveikinu Jus, brangusis, nugalėjus įvairiausias
gyvenimo negandas! Sveikinu Jus, sutramdžiusį gyvenimo
sroves. Sveikinu Jus, pastačiusį daugybę draugiškumo tiltų!
Sveikinu Jus, nutiesusį ilgiausius tiesos kelius!
Remiuosi, Uošvi, į Jūsų sąžinės laukų dalgį. Eisiu prisipjauti
Jūsų gyvenimo javų, valgysiu Jūsų likimo duoną ir
dalinsiu po riekę savo vaikams.

373. Gimtadienio sveikinimai

Vyriška mano kalba kasdienybėje visuomet buvo tyli bei
tikra. Mokiausi iš Jūsų tokio santūraus gyvenimo.
Rūpinimasis žmona ir vaikais subrendo manyje matant
Jūsų dosnumą ir kilniaširdiškumą.

Stiprybė susikaupė tuomet, kai daugybę kartų stebėjau
Jūsų kantrybę ir atkaklumą, kurį turėjote parodyti vykstant
vienai ar kitai permainai.

Dabar galiu ištiesti Jums savo ranką — savo dešinę.
Dabar galiu paremti Jus savo petimi ar darbu. Dabar pats
esu gražiai nukalto likimo kalvis, kurį padėjote nukalti Jūs,
mano brangus Uošvi.

Dėkodamas linkiu sveikatos ir tvirtumo pasitinkant nenumaldomai
skubantį į svečius jubiliejų.

372. Gimtadienio sveikinimai

Praėjus laikui, galiu visam pasauliui pasakyti, kad turiu
antrąją motinėlę — savo vyro mamą. Tapau daug daugiau
patyrusia ir todėl daug dažniau jaučiu Jums gailestį,
švelnumą ir norą būti su Jumis, su ta moterimi, kuri atstoja
man daugybę kitų žmonių.

Sveikinu Jus su šia iškilminga švente, pažadu daug gražių
akimirkų mūsų bendrame gyvenime, pagalbos tuomet,
kai Jums bus sunkiau padaryti tuos pačius darbus nei man.
Tikiuosi palengvinti Jūsų ateitį.

Linkiu Jums sveikatos, laimės, džiaugsmo ir meilės.
Linkiu, kad kiekvienas mano darbelis dėl Jūsų būtų Jums ir
vaistai, ir meilė. Daug Jums saulėtų dienų, miela Vyro Motinėle.

371. Gimtadienio sveikinimai

Sveikinu Jus su didžiule švente. Linkiu neišsenkančios
energijos, kurią lietų į Jūsų likimą pats gyvenimas.

Dėkoju Jums, Uošvi, už dėmesį, kurį suteikėte man tarsi
būčiau Jūsų sūnus. Dėkoju už rūpestį ir darbus, davusius
mano šeimai materialinę brandą. Dėkoju už darbus, kuriuos
pagelbėjote atlikti tuomet, kai pats nespėdavau, nepajėgdavau
arba nesugebėdavau.

Keliu taurę už Jūsų tėviškumą! Linkiu sėkmės ir sveikatos.
Visada rūpinsiuos Jūsų gyvenimu, kaip rūpinotės Jūs
mano šeima. Šis mano įsipareigojimas te nenustebina visų
čia esančių, nes pasižadu su visa atsakomybe. Tikiuosi, kada
nors ir su manimi taip pat bus pasielgta.

Džiaugiuosi, kad mano Uošvio tėviškas požiūris į gyvenimą
įkvėpė mane būti ištikimu šeimai.

99. Gimtadienio sveikinimai

Aš myliu uošvę auksarankę,
Kad ji man nekelia pirties,
Kad tai, ką pasidėjus banke,
Lig cento žada po mirties.
Bet aš vis tolinu tą datą,
Tolyn geriu į jos sveikatą.