261. Gimtadienio sveikinimai

Visuomet buvai mūsų pasididžiavimas ir džiaugsmas.
Esame dėkingi Dievui už Tavo gimimą, suteikusį mums
daug laimės. Matome Tave trokštantį tiesos, ilgesingą Tėvams
ir seneliams, rūpestingą artimiesiems, norintį padėti
kiekvienam prašančiam, geidžiantį tyros, doros šeimyninės laimės.

Dėkojame Tau už meilę ir rūpestį. Linkime dar daugiau
visko, ko geidžia Tavo širdis, brangus Sūnau. Tikime, jog
mūsų niekuomet neapleisi, nes mums esi brangiausia ką turime.

259. Gimtadienio sveikinimai

Atsikąsk, Sūnau, Tėvelio duonos,
Kad stipriausias būtum iš visų.
Atsigerk, Sūnau, Senelio vyno,
Kad kaip jis, išminčium taptum Tu.

Panešėk, Sūnau, Motulės naštą,
Kad žinotum skaudulius Širdies.
Paskaityk drobulių seną raštą,
Kad Senelei teiktumei vilties.

Pasiimk, Sūnau, nuo namų raktą,
Kad sugrįžtum į Tėvų namus —
Pabučiavęs ąžuolinę staktą
Dvasios meile sotintum visus.

Tai, kas užgyventa Tėvužėlio —
Visad rasi į namus parėjęs.

258. Gimtadienio sveikinimai

Brangus Sūnau, mūs niekad neužmirški,
Nors tolių toliai nuvilios kažkur Tave.
Teisybės miško nebeleiski kirsti
Ir sustabdyki blogį eidamas gatve.

Tave mes stipriu vyru užauginom —
Didžiuojamės tikrai kiekvienąkart Tavim,
Ir kai Tavęs nėra — mes nusiminę —
Ramybės nėra mūsų abiejų širdims.

Žinok, Tu mums — pati didžiausia šventė!
Kai Tu šalia — mums norisi gyventi.

257. Gimtadienio sveikinimai

Augindami siekėme užpildyti Tavąjį gyvenimą mokslais,
skatinome sportuoti, bei rūpinomės gerų draugų pasirinkimu.
Dabar esame dėkingi Tau už paklusnumą, už dvasios
stiprybę, siekiant tobulumo ir užsibrėžtų aukštumų, už ramybę
namuose, neapkraunant mūsų bereikalingais jaunatviškais pokštais.

Esi mūsų laimės šaltinis, jau dabar matome, kad su pasitikėjimu
galime Tave išleisti į gyvenimą. Tikimės iš Tavęs,
Sūnau, paties geriausio, todėl linkime Tau nekeisti savo
įpročių, gyvenimiškų nuostatų ir siekti to, apie ką svajojai
jau nuo vaikystės. Linkime Tau sveikatos ir ištikimos šeimyninės meilės.

256. Gimtadienio sveikinimai

… kaip sraunusis Nemunas neša vandenis per tėviškę,
taip linkime Tau, Sūnau, nešti šlovę savajai žemei per visą
gyvenimą…
… kaip šimtamečiai ąžuolai stūkso Lietuvos miškuose,
taip Tau, Sūnau, linkime stovėti savo laimės sargybos poste
ir saugoti ją nuo klastingo likimo…
… kaip didieji keliai nusidriekę per gimtinės laukus,
taip linkime Tau, Sūnau, nutiesti savo tiesos kelius per gyvenimą
ir dosniai apdovanoti ja visus sutiktus…
… kaip debesys plaukia ir plaukia virš tėviškės dangaus,
taip Tau, Sūnau, linkime tobulėti savo pasiekimų, kelyje
ir šlovinti žemę dorais darbais…
… kaip saulė ir mėnuo apsilanko mūsų dienoje ir naktyje,
taip Tau, Sūnau, linkime nepamiršti tėvų pastogės ir
brangiausių žmonių artumo…
… kaip šviesa ir tamsa keičia gėrį ir blogį, taip Tau,
Sūnau, linkime visada turėti duonos ir druskos, kuri atstotų
gyvenimo turtus.

255. Gimtadienio sveikinimai

Už vyrišką jėgą, už amžiną tiesą,
Sūnau, džiaugsmo taurę keliu!
Tegu neišblėsta, tegu neatvėsta
Kaitra mūs vienodų širdžių!

Gyvenimas tranko… Gal reiks mano rankos?
Žinok, aš visur su Tavim!
Ir, jeigu mes dviese, tai kelias į tiesą —
Lengvesnis, kur du artimi!

Būk tvirtas vaikinas ir vyras galingas,
Svarbiausia, Tu būki Žmogum. …
O tai, kas klaidinga — per amžius madinga…
Tad niekad, Sūnau, nesuklupk.

253. Gimtadienio sveikinimai

Sveikiname Tave dienoj, kai pats gyvenimas dėl Tavęs
triumfuoja. Pasiekimų lydimas tapai didžiu žmogumi ir vedi
paskui save gausybę draugų ir bičiulių.

Kaip mėlynakiai Lietuvos ežerai žiūri į dangų žemės
akimis, taip Tau, Sūnau, linkime žvelgti į žmonijos gėrį ir
juo užpildyti savo dvasines erdves.

Kaip gintarinį pajūrį glosto didžioji Baltija, taip liečiame
nuoširdžiausiais linkėjimais Tavo gyvenimą ir linkime
gintarinių laimės vandenų Tavo svajonėse.

Linkėdami vien tik didelių troškimų išsipildymo, mes tikimės,
jog darbų gausoje nepamirši savo gimtųjų namų.
Visada džiugins Tavo pasiekimai. Tėviškėj atsigėręs vandens
iš šaltinio ir suvalgęs duonos, lengviau eisi savo likimo kalnais.

252. Gimtadienio sveikinimai

Būk palaimintas, mūsų Sūnau,
Būk palaimintas, mielas vaikeli,
Nieko mes nebeturim brangiau,
Negu Tavo gyvenimo kelias.

Tegu saulė Tau laimę apšvies
Ir kiekvieną sparnuotą svajonę.
Lai mėnulio riekelė lydės,
Kai pristigs Tau gyvenimo duonos.

Kai Tu būsi išvykęs toli
Ir Tave tepasieks mūsų mintys —
Paklausyk, ką patars mūs širdis
Iš namų Tau atnešusi viltį.

250. Gimtadienio sveikinimai

Kas gali būti laimingesnis, nei tie Tėvai,
kurie augina tokį gerą vaiką,
kurio, rodos, ir auklėti nereikia.

Stebėdavosi draugai ir artimieji,
klausdavo, kaip mes Tave auklėjame…
Atrodo visai nieko nedarėme,
kad būtumei toks, koks esi.

Tiesiog buvai visur kartu,
klauseisi mūsų pokalbių,
domėjaisi mūsų reikalais,
žavėjaisi draugų pasiekimais.

Džiaugiamės Tavo branda,
tikrumu ir atsidavimu žmonėms.
Pasitikime Tavo nuomone.
Ilgimės Tavęs, kai negali aplankyti.
Didžiuojamės Tavo sukurta šeima.

Daugybę kartų sakytus dalykus
norėtume išreikšti didžiule pagarba
Tavo gyvenimo veiklai bei idėjoms,
kurios yra visos Tavo ateities pagrindas.

249. Gimtadienio sveikinimai

Aš — Motina — aš obelis iš balto Sūnaus sodo,
Iš neregėtos pasakų žvaigždės,
Kur naktimis gyvenimą aukotų,
Kuri brandintų vaisių ateities.

Aš — Motina — aš obelis ant aukšto Sūnaus kalno,
Tarp pasakų pilių ir tarp žmonių.
Kai artimi sakys: — Sūnus užaugo, —
Aš atiduosiu Sūnų dėl visų.

Aš — Motina — aš obelis prie ilgo Sūnaus kelio,
Ir kai laukiniai vėjai Jį šukuos,
Tai nuo audrų užstosiu savo meile,
Ir mano dvasios balsas Jam dainuos.

Aš — Motina, aš obelis, aš — Sūnaus sielos medis,
Apglėbęs savo vaisių šakomis.
Tik mano meilė Jį tolybėj gelbės!
Jam — mano laimė, viltys ir širdis.

245. Gimtadienio sveikinimai

Tavo didelės šventės proga
linkime Tau daugybės planų įgyvendinimo
ir svajonių išsipildymo,
atkaklumo — siekiant užsibrėžtų tikslų,
valios tvirtumo — idėjų sprendimuose,
nuolankumo — prieš vyresnius žmones,
pritarimo — prašantiems Tavo pagalbos,
atlaidumo — besigailintiems,
meilės — savo šeimai,
ištikimybės — savo meilei
ir daug, daug sėkmės, sveikatos ir laimės.
Mes mylime Tave ir jaučiamės laimingi,
kai Tau sekasi.