334. Gimtadienio sveikinimai

Patikėk, jungia mintys mūs sielas —
Tos nematomos gijos lyg upė viena.
Niekad, Broli, nebūsi Tu vienas —
Sesers meilė tyra, amžina.

Leisk linkėti, kad niekad nebūtų
Net mažiausios klaidos, netiesos, negarbės!
Kad liepsnotų ir versmės pratrūktų
Vien tik laimės prasmingos būties.

333. Gimtadienio sveikinimai

Mes lyg upeliai, ištekėję iš vienos upės. Mes lyg medžiai
viename miške. Mes lyg gėlės iš vieno lauko. Mes lyg
paukščiai mėlynoj padangėj.

Taip galėčiau lyginti mūsų gyvenimo prasmę. Taip galėčiau
iškelti į pirmąją vietą mūsų geranorišką draugiškumą.
Taip galėčiau kelti ligi aukštumų mūsų bendrą
dvasinį žmogiškąjį supratimą apie ateitį.

Sveikinu Tave mūsų bendroje šventėje, Mūsų bendroje
laimėje ir didžiuojuosi Tavimi.

331. Gimtadienio sveikinimai

Kaip nebūna nendrynų be ežero kranto,
Taip gyvenimo — be mylimų žmonių.
Esi man artimiausias — bėdoj paduodi ranką,
Kai paguodos žodžių aš siekiu…

Pasiekęs daug — minčių, idėjų, tobulumo,
Esi žmogum, kuriuo mes sekame visi.
Linkiu Tau, Broli, rasti dvasinio artumo
Vaikams ir tiems, kas Tau ištikimi.

330. Gimtadienio sveikinimai

… lyg du medžiai palaukėje siūbuoja vėjo dainas, taip
mes supame buvusį savo žvaigždynų lopšį savo vaikams. ..
… lyg saulė ir mėnuo nepalieka žemės nė vienai dienai,
taip mes nepalikime be globos vienas kito…
… kaip lietus numalšina kaitros sukeltą troškulį, taip
mes abu patirkime sotumo jausmą bendraudami nuolatos…
… svajoju visą gyvenimą būti su Tavimi gyvenimo reikaluose
ir rūpesčiuose…
… Tu ir aš — neatskiriami mūsų tėvų dvasia!

328. Gimtadienio sveikinimai

Aš sveikinu Tave, svaigus Gyvenimo Pavasari!
Jaunyste Tu nenuoramų audrų!
Tai laikas, kada Tu neištveri,
Be artimųjų ir gerų draugų.

Aš sveikinu Tave pačiam gyvenimo pavasary,
Linkėdama daug mylinčių žmonių.
Tegu pražysta Tavo vasara
Gražiausiuoju jaunystės vainikui

Aš sveikinu Tave, svaigus Gyvenimo Pavasari!
Kaip Tu bebūtumei toli, atminki savo seserį.

324. Gimtadienio sveikinimai

Padalintas likimas per pusę…
Broli mano, aš mylinti Tavo sesuo.
Mes lyg medžiai truputį įlūžę…
Tavo skausmas — tai mano akmuo.

Padalintas gyvenimo kelias:
Kraujas vienas, bet gyslomis teka dviejų.
Tavo žaizdą many visad gelia,
Nors už tūkstančių mylių esu.

Padalinta net duona per pusę,
Artimieji, draugai ir tėvynė… tokia…
Mūsų širdys — ąsotis sudužęs —
Tik Motulė mums amžiais viena.

323. Gimtadienio sveikinimai

Sulaukėme tų dienų, kuomet branginame ir šventes, ir
kasdienybę. Viskas, kas yra jau buvę — tai mūsų turtas.
Viskas, ko mes dar siekiame, yra mūsų moralės dvasios lobiai.

Dabar labai svarbu atsiminti gražiausius mūsų pasiekimus
ir įvertinimus. Tavo šventėje yra nuostabu apkabinti
Tave meile, dabarties bendravimu ir ateities svajonėmis.
Nuoširdžiai esu pakerėta mūsų bendrais džiaugsmais.

Vietoj linkėjimų ar priesaikos žodžių būti gerąja Tavo
seserimi, aš nuolankiai Tau dėkoju, kad esu ištikimai globojama
Tavo broliško gerumo ir šilumos, kad esu reikalinga
Tau su mažu savo gerumu ir trapia savo šiluma.

Būk laimingas, laimingas, gerasis mano Broli.

321. Gimtadienio sveikinimai

Apkabinsiu Tave debesynais,
Aukso gijom glostysiu Tave —
Mūsų vaikiškais tyrais žaidimais
Būsiu visada, visur šalia.

Argi bus kada didesnė šventė
Negu ta diena, kai mes kartu?
Pievų gėlėmis galiu Tau lenktis
Dėl mūs kraujo saitų amžinų.

Tau linkiu, kad neišduotų niekas,
Kad draugai Tau būtų artimi,
Kad visiems prie stalo rastum vietos,
Kad Tavim gėrėtųsi visi.

Apkabinsiu Brolį debesynais,
Išbučiuosiu šventėj atminimais.

317. Gimtadienio sveikinimai

Brangus mano Broli, širdies mano puse,
Tai tu mano ramstis kely.
Gyvenimo toliuos neleidai suklupti,
Todėl mes tokie artimi.

Linkiu Tau sveikatos brandos Tavo metuos
Pavasariu būk amžinai.
Pašokime, Broli, ir šventės verpetuos
Švytės mūs abiejų veidai.

283. Gimtadienio sveikinimai

Norisi prisiminti buvusių metų takus takelius, reikalus
reikaliukus, rūpesčius rūpestėlius. Norisi prisiminti laimingą
vaikystę ir naivią jaunystę. Visada buvome drauge ir
jokie kiti žmonės mums negali atstoti nė vienos bendros
akimirkos nuo pat gimimo.

Esi mano laukiamas, branginamas ir gerbiamas. Linkiu
Tau laimės ir didelės sėkmės. Linkiu, kad likimo vingiai visada
mus suvestų didžiulėse kryžkelėse, kuomet mes švenčiame
šventes, tačiau noriu būti dažnu Tavo gyvenimo bendrakeleiviu,
kuris padėtų nešti likimo naštą, kuris nepaliktų
kol būsime žemėje.