33. Profesiniai sveikinimai (menininkams)

Kviečiu visus Tave ne rožėm apipint
Ir ne šampano taurę kelti siūlau…
Kviečiu ne žodžiais, o širdim Tave pamilt —
Padovanot gerumo tyrą jūrą.

Saukiu Tave sūrios mūs druskos paragaut
Ir duonos kąsnį padalint per pusę:
Gyvenimiškoj laimėj mūs visų palauk —
Gerumo savo duok po visą šūsnį.

Žinok, draugai čia susirinko artimi
Ir mūsų širdžių turtas yra vienas:
Auksiniai Tavo meilės vartai piešiami —
Gyvenimas Tavasis aukso rėmuos.

Nebūk vienatvėj, glauskis nuolat prie draugų —
Mes be Tavęs daug metų negyvenam.
Ir neieškok žmonių: šaunių, taurių, tikrų —
Mes Tavo kraujas — tekam Tavo venom.

Kviečiu visus Tave mylėt ir atsimint —
Už Tavąją draugystę tostą keliami
Kūryboj — linkim genijum tikru užgimt
Ir stoti į didžiausią meno kelią.

32. Profesiniai sveikinimai (kunigams)

Gerasis mano Kunige, meldžiu Jums
Didžios sveikatos, dvasinės kaitros,
Kad perteiktas man žmogiškas dosnumas
Grąžintų Jus į erdvę dieviškos maldos.

Tikiu į Dievą Tėvą ir maldauju,
Kad Jus globotų Viešpaties galia,
Suteikus valią sunaikint apgaulę,
Dalinti žemėj gėrį Viešpaties Dvasia.

Gerasis mano Kunige, padėką priimkit,
O Dievo siųstą žodį vėl kitiems dalinkit.
Už dievišką gerumą melsiu Jums dangaus
Ir rojaus žemėj — amžino, šviesaus.

31. Profesiniai sveikinimai (kunigams)

Sekmadienio tyla lai glosto
Ir atveria maldų vartus:
Prie Dievo stalo, Dievo sosto,
Kur laukia Kunigai kaltų…

Šventadienio saulėtas rytas,
Priglaudęs Viešpaties malda,
Sušildys tuos, kurie bažnyčioj,
Kad jaustųs Dievo danguje.

Paskyręs vienišiems maldelę
Paguostumėt Jūs širdį tą,
Kuri ieškos duobėto kelio
Į nuodėmes vis puldama.

Bet ištuštėtų juk bažnyčios,
Jei Dievo Dvasios Angelai
Nelauktų klumpančiųjų tyčia,
Pavirtę žemėj Kunigais.

30. Profesiniai sveikinimai (kunigams)

Dieve, atsuk mano Kunigo žvilgsnį,
Kad nepamirštų maldelėj užtart.
Kristau, manęs Tu kasdien pasiilgsti —
Viešpatie, Kunigą mano pašauk.

Mano malda gal nepasiekia vartų,
Kur užrakinta teisybė tūnot?
Kunigui mano — atleisti pakaktų,
Kad aš laiminga galėčiau giedot.

Teikia palaimą visiems, kas suklydo,
Tavo teisybės tikrieji tarnai.
Mano gyvenimas kartą paslydo —
Žvelgia vargšu prieš altorių kaltai.

Kunigo maldą jaučiu begalinę
Savo gyvenimo gatvės tyloj.
Vaikšto jis basas po mano maldynus…
Viešpatie, leisk jam užtart mane tuoj.

29. Profesiniai sveikinimai (kunigams)

Jūsų dvasinė jūra užtvindo platybes
Po gyvenimo skliautais manųjų kalčių —
Vėl jaučiuosi atradusi Dievo galybę
Ir pakilus virš skausmo, aš vėl gyvenu.

Už išgydytą sielą, Dvasiški, dėkoju,
Neminėdama vardo prieš minią žmonių,
Bet suklupus kas kartą prieš Dievo altorių,
Jums gyvenimo laimės ir džiaugsmo meldžiu.

Iš bažnytinių bokštų išverkusi laimę,
Dalinu ją visiems lyg dalelę maldos,
Tarsi Dangišką Duoną nuo Dieviško stalo,
Numalšinusią alkį tikro vargo keliuos.

28. Profesiniai sveikinimai (kunigams)

Meldžiuosi už Tave kiekvieną vakarą ir rytą,
Kad išsipildytų Tau tik geri sapnai.
Kad nepatirtum niekad jausmo vienišo, išvyto,
Kad Tavo laimė tęstųsi taip amžinai.

Meldžiuosi už Tave, gerasis mano Dvasios drauge,
Dėkodama už tai, ką davė Dievas Tau,
Už tai, kad nelengvai tarnystei vienumon pasaukęs,
Tau leido tyros meilės iš žmonių sulaukt.

Meldžiuosi už Tave, kad, maldomis nuplovęs taką,
Juo eitum pasiimdamas daug vienišų —
Tokių kaip Tu, kaip aš, kuriuos gyvenimas vis plaka,
Ir vestum iki Dievo arkų amžinų.

27. Profesiniai sveikinimai (kunigams)

O Viešpatie, nuženk į Kunigo sutaną,
Pavaikščiok marmuriniais grindiniais,
Išliek į mano širdį laimės tvaną —
Per religingąsias akis ateik.

Padovanok man, Dieve, baltą savo meilę —
Ištirpdęs mano maldą delnuose.
Pasigailėki tų, kurių man nuolat gaila,
Apgaubki juos tikėjimo galia.

Nueiki, Dieve, tarp žmonių Dvasiškio žingsniais —
Įsiklausyk į prašymus visų.
Praeidamas pro šalį ir mane išgirsi —
Tau dėkingumą reiškiu ir meldžiu.

26. Profesiniai sveikinimai (kunigams)

Mano Dvasios Tėve, mano Angele Sarge,
Pasimelsiu dabar vien tiktai už Tave.
Nežinau, kaip meldei sunaikint mano kaltę,
Kad gyvenimas tapo lyg svajinga daina.

Prieš Šventuosius suklupus, meldžiu Tau palaimos
Už pamokslą, už maldą, už šypsnį veide.
Taip tikiu aš galybe Šventosios apvaizdos,
Kad dėkodama Dievui vis kreipsiuos į Tave.

Mano Dvasios Tėve, mano Angele Sarge,
Tau dėkoju, išmokius dorai Viešpatį garbint.

25. Profesiniai sveikinimai (tikintiems)

(dešimtas Dievo įsakymas: Negeisk svetimo turto)

Negeisk Svetimo turto —
(ne pavydu turim gyvent)
Svajonėm švenčiausiom sukurto —
Tu savo turėt pasistenk.

Negeisk svetimo turto —
Idėjų svetimų neimk,
O tam, kur nuo blogio apkurto,
Maldavimų teisę palik.

Negeisk svetimo turto —
Po trupinį savo taupyk.
Prašyk Dievo kąsnio sukurto,
O perteklių — vargšams dalink.

24. Profesiniai sveikinimai (tikintiems)

(devintas Dievo įsakymas: Negeisk svetimo vyro ir moters)

Negeisk svetimo vyro ir moters,
Neniekink kūno apgavystėm.
Nuodingą meilę gelbėk poteriais
Kol dar vaikai nespėjo klysti…

Negeisk svetimo vyro ir moters,
Sutramdyk savo geismą gležną.
Troškimai Tavo greitai apsiverks
Pajutę Tavo meilę gašlią.

Negeisk svetimo vyro ir moters —
Ne kitą, tik save apgausi.
Tad protą Tu darbuotis versk,
O sąžinę maldom nuplauki.

23. Profesiniai sveikinimai (tikintiems)

(aštuntas Dievo įsakymas: Nekalbėk netiesos)

Nekalbėk netiesos niekada.
Nemeluok! Juk tai laikinai.
Nepaslėpsi ylos juk maiše —
Ji išlįs kažkodėl amžinai.

Nekalbėk netiesos net juokais,
Užgauliodamas savo draugus.
Pasijus šalia buvę kaltais,
Įvilioti į melo tinklus.

Nekalbėk netiesos — kitą gerbk —
Jis nevertas juk melo tikrai.
Nepriversk dėl Tavęs Dievą verkt!
Kas Tau bus, jeigu Viešpats apleis?

22. Profesiniai sveikinimai (tikintiems)

(septintas Dievo įsakymas: Nevok)

Nevok, neimk, neliesk, jei tai ne
Tavo Ir nežarstyk net pelenų!
Jeigu ne Tavo laužas — nieko gero —
Nudegsi tarp nuodėgulių.

Nevok, neplėšk, negeisk — nepraturtėsi —
Kažkam tik bus labai skriaudu.
To paimto — naudoti negalėsi,
Bet jau gyventi bus baugu.

Nevok, negrobk, neimk, ko neuždirbai —
Neteksi juk ramybės Tu!
Lyg demonas — Tu blogį gėriu girdai —
Numirsi nuo kaltės nuodų!

21. Profesiniai sveikinimai (tikintiems)

(šeštas Dievo įsakymas: Nepaleistuvauk)

Nepaleistuvauk. Neimki laimės
Ne nuo savo stalo trupiniais…
Ir neištvirkauk, dėl Dievo baimės,
Juk netikra meilė greit praeis.

Nepaleistuvauk, nes Tu nenori,
Kad naudotųs Tavo gerbūviu,
Kad niokotų Tavo medaus korį
Kitas savanaudišku tikslu.

Nepaleistuvauk, nelauk to pačio —
Svečio — “išgamos taikaus”…
Duoną svetimas ragaus tą pačią
Ir Tave taip pat apgaus.

20. Profesiniai sveikinimai (tikintiems)

(penktas Dievo įsakymas: Nežudyk)

Nežudyk, nes Tave nužudys.
Nekerštauk ir nebūki žiaurus.
Nepriverski, kad verktų širdis,
Nes prakeiks neišlaikęs žmogus.

Nežudyk, nes bijosi išeit —
Net nekaltas Tau priešu greit taps.
Ir kad graužatį laime pakeist,
Tave sąžinė nerimu plaks.

Nežudyk ir nebūki siaubu,
Nes tikėsies vien blogio aplink.
Atsiteisti reikės su Dievu —
Nieks Tavęs Jo teisme neapgins.

19. Profesiniai sveikinimai (tikintiems)

(ketvirtas Dievo įsakymas: Gerbk Tėvą ir Motiną)

Gerbk Tėvą ir Motiną,
Niekad Tėvų neužmiršk.
Vardas, kuriam amžiais meldžiamės —
Jų vardas mūs laimės kely.

Gerbk savo Tėvą ir Motiną —
Rūpinkis Jais lig mirties.
Nuolat daryki, kas būtina —
Senstantiems ranką ištiesk.

Gerbk savo Tėvą ir Motiną —
Saugok sveikatą Tėvų.
Meilė Tėvams — ne už mokestį —
Saitai nuo Dievo laikų.